டிகில்ட் மீடியா-விற்கு பின்னால் இயங்கும் உற்சாகமான மனிதர்களை உங்களுக்கு அறிமுக படுத்துகிறோம்.பல்வேறு கல்வி மற்றும் கலாச்சார பின்னணியில் இருந்து வளர்ந்தது எங்கள் குழு.கூச்சம் கொள்ளாமல், எங்களுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள்! உங்களை பற்றி இன்னும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம்.


Board of Directors

Roshni Mahtani

Founder & CEO

In addition to running the Asianparent, Asia's number 1 parenting website, Roshni is also Co-Founder of the Female Founders Network, Board Member of TiE Singapore, and Mentor at JFDI. She's also an Executive Producer of Untouchable: Children of God, a documentary on child trafficking in India.Product

Alvin De Cruz

Head of EngineeringContent

Deepshikha Punj

Consultant Content Producer