செக்ஸ்

செக்ஸ்

சிலர் சொல்லலாம் என்று செக்ஸ் அதிகமாக உள்ளது. ஏன் பாலியல் மீது மிகவும் வசிக்கிறார்கள்? மற்றவர்கள் துணிகரமாக இருக்கலாம். பாலியல் பற்றி மக்கள் எப்படி கருதுகிறார்களோ, அது திருமணத்தை சூடாக வைத்திருப்பது மிக முக்கியம் என்று நினைக்கிறோம். செக்ஸ் ஒவ்வொரு சடங்கு உறவு ஒரு தேவை - நாம் போரிங், இவ்வுலகை மற்றும் வழக்கமான செக்ஸ் அர்த்தம் இல்லை! இங்கே உங்கள் உறவு நெருக்கமாக ஒரு ஆழ்ந்த உணர்வு அடைய உதவும் என்று உங்கள் படுக்கையறை அனுபவம் எழுந்து கவர்ச்சியாக பரிந்துரைகள் உள்ளன. முட்டாள்தனமாக இருக்காதீர்கள், முன்னோக்கி சென்று தந்திரங்களைப் பங்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் ...