தாய்ப்பால்

தாய்ப்பால்

தாய்ப்பால் கொடுப்பது, புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பொதுவாக விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகளில் ஒன்றாகும். தாய்ப்பாலூட்டுவது என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுவதற்கு எங்களுக்கு உதவுங்கள், அது கொண்டுவரும் நன்மைகள் மற்றும் இரண்டு முறை மற்றும் குழந்தையின் உணவு முறைகளை எப்படி எளிதாக்குவது. தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு பால் வழங்குவதற்கு ஊட்டச்சத்து குறிப்புகள் உள்ளன.