5 வயதிற்கு உட்பட்ட சுய கட்டுப்பாடுகளைக் கற்றுக் கொள்ளும் குழந்தைகள், வெற்றிகரமான பெரியவர்களாகிறார்கள்

5 வயதிற்கு உட்பட்ட சுய கட்டுப்பாடுகளைக் கற்றுக் கொள்ளும் குழந்தைகள், வெற்றிகரமான பெரியவர்களாகிறார்கள்

மூன்று தசாப்தங்களாக நடத்திய ஒரு ஆய்வில், தங்களுக்கு தேவையானதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முன்னர் காத்திருக்கக் கற்றுக் கொள்ளும் குழந்தைகள்தான் பிற்காலத்தில் வெற்றிபெறுகிறார்கள்.

If you have a baby grow up, you will have difficulty learning to wait for children. You can not immediately learn the control but can learn. Your child's patience will help you to learn the difficulty.

Waiting for many things that your baby does not like is the one that he wants to do the next minute.

The writer and mother Caroline Young quoted in an article in HeySigmund.com in an interesting study in New Zealand. In it, the children who learn to wait before they can get what they need are later successful.

Studies have found that up to 32 years of age, children with low self-control capacities have developed health problems, low income, substance abuse, and criminal records.

So how should self-control be learned at a young age?

Your kid is smarter than average

When sweet, it's better not to give a second cupcake.

Sometimes the children say "no" and give them a delay of satisfaction, one of the most effective ways to help self-control, says this scary Mommy.

The signs of good nourishment to appreciate the patience and to teach them to work harder toward the specific goal.

Talking with the baby is the right solution for self-control.If someone in the cafe gives sweets, do not say how do they do not carry too much pressure on them.

Ask your children to ask this question, "What will you say to yourself in the future?" In addition to impulse control, children can help grow as thinkers.

Children need guidance at a young age. As Young says, it is the children who are experiencing the world with a thorough examination.

Written by

theIndusparent