12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

பிரசவ அறையில் வழக்கமாக, தாய்க்கு உதவ தந்தைதான் இருப்பர். வீட்டின் மூத்த மகனோ மகளோ ஆர்வத்துடன் தன் தம்பியோ தங்கையோ வரவேற்க வெளியே காற்றுக்கொண்டிருப்பார்.

However, it did not happen to the 12-year-old girl Jessie Delpena. She helped her mother, her father, to give birth to her brother.

 

These photographs will tell you more than we have said.

1. Jessie is getting ready. She looks great in her face.

2 Wow! Fantasy? Really?

3 Jealousy on Jessie's face! This can not be explained by the word

4 We can not hold the tears of joy. This is our favorite photo


5 Wada! Brother!


6 umbilical cord time


7 This is the pureest bond in the world. Nobody can break this


Jessie, you are a wonderful girl! You must have given your brother to be your sister.

The smile and fondness of your face is not worth anything!

The world is beautiful with a baby like you.Certainly be a responsible, carefree woman!

Source: theindusparent