12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

lead image

பிரசவ அறையில் வழக்கமாக, தாய்க்கு உதவ தந்தைதான் இருப்பர். வீட்டின் மூத்த மகனோ மகளோ ஆர்வத்துடன் தன் தம்பியோ தங்கையோ வரவேற்க வெளியே காற்றுக்கொண்டிருப்பார்.

However, it did not happen to the 12-year-old girl Jessie Delpena. She helped her mother, her father, to give birth to her brother.

 

These photographs will tell you more than we have said.

1. Jessie is getting ready. She looks great in her face.

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers baby1.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

2 Wow! Fantasy? Really?

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers baby2.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

3 Jealousy on Jessie's face! This can not be explained by the word

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers baby3.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

4 We can not hold the tears of joy. This is our favorite photo

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers baby4.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
5 Wada! Brother!

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers baby7.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
6 umbilical cord time

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers baby5.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
7 This is the pureest bond in the world. Nobody can break this

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/06/girl delivers bro final.jpg 12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
Jessie, you are a wonderful girl! You must have given your brother to be your sister.

The smile and fondness of your face is not worth anything!

The world is beautiful with a baby like you.Certainly be a responsible, carefree woman!

Source: theindusparent