12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

பிரசவ அறையில் வழக்கமாக, தாய்க்கு உதவ தந்தைதான் இருப்பர். வீட்டின் மூத்த மகனோ மகளோ ஆர்வத்துடன் தன் தம்பியோ தங்கையோ வரவேற்க வெளியே காற்றுக்கொண்டிருப்பார்.

However, it did not happen to the 12-year-old girl Jessie Delpena. She helped her mother, her father, to give birth to her brother.

 

These photographs will tell you more than we have said.

1. Jessie is getting ready. She looks great in her face.

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

2 Wow! Fantasy? Really?

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

3 Jealousy on Jessie's face! This can not be explained by the word

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு

4 We can not hold the tears of joy. This is our favorite photo

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
5 Wada! Brother!

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
6 umbilical cord time

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
7 This is the pureest bond in the world. Nobody can break this

12 வயது சிறுமி தன் தாயின் பிரசவத்திற்கு உதவினார் : புகைப்படங்களுடன் ஒரு தொகுப்பு
Jessie, you are a wonderful girl! You must have given your brother to be your sister.

The smile and fondness of your face is not worth anything!

The world is beautiful with a baby like you.Certainly be a responsible, carefree woman!

Source: theindusparent

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

theIndusparent