ஸ்ரீதேவி இறுதியாக கணவர் போனி கபூரின் குடும்பத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதற்கு ஆதாரங்கள் இதோ!

ஸ்ரீதேவி இறுதியாக கணவர் போனி கபூரின் குடும்பத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதற்கு ஆதாரங்கள் இதோ!

ஸ்ரீதேவி மற்றும் மகள்கள் அபு தாபியில் போனி கபூரின் சகோதரியின் மகன் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டார்கள்.

The challenge is to marry someone who is already married. There is a big problem with respect to the new family. Though some of them are traveling smoothly, actress Sridevi was a great fight to capture and hold a good place in the Kapoor dynasty.

Her husband and brother-in-law, Anil Kapoor, did not accept Sridevi first. Anil Kapoor had acted with Sridevi in ​​several films.

In addition, the eldest son and actress Arjun Kapoor, born to Mona Kapoor and Bonnie Kapoor, told the famous show that Sridevi was not a mother.

Wearing our favourite @manishmalhotra05 ❤️

A post shared by Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) on

"Our relationship is never good, he is just my dad's wife and that's why my mother, Mona Kapoor, taught me not to insult me, and I respect Sridevi," he said.

All problems can be cured by time. Thus, the fate of Sridevi and Boney Kapoor's family fell short. Their relation was stronger after the death of Mona Kapoor.

He is doing all he can to get his love and respect in the Kapoor family. Sureadevi's effort is not worth the money. Now she is taking part in her family events with her husband Bonnie Kapoor. This is 20 years.Sureadevi's effort is not worth the money. Now she is taking part in her family events with her husband Bonnie Kapoor. This is 20 years.

Surprisingly, Sridevi also participated in the Kaura South and Deepavali celebrations of the Kapoor family and participated in Bonnie's daughter of the golden sibling, Kapoor's wedding in Abu Dhabi, with his daughters Jawani and Kushi.

Welcome to the family Aashita ❤️

A post shared by Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) on

Both were approached by Sona, Rhea, Arjun and Harshavardhan Kapoor

Another popular film of SriDevid was Anil Kapoor. It was proudly released in Instagram. The son of Akshay, son of actor Mohit Merva and the son of Sandeep Marwah. Akshay's mother Reena Kapoor Anil and sister of Bonnie Kapoor and sister-in-law of Sridevi.

A post shared by Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) on

Another popular film of SriDevid was Anil Kapoor. It was proudly released in Instagram. The son of Akshay, son of actor Mohit Merva and the son of Sandeep Marwah. Akshay's mother Reena Kapoor Anil and sister of Bonnie Kapoor and sister-in-law of Sridevi.


Sridevi and his daughters were excited at the wedding ceremonies.All the photos were shining in designer clothes! Look at how beautiful these sisters are in this photo!

❤️

A post shared by Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) on

In this film, Sridevi was seen with her sister Boney Kapoor sister Reena Kapoor and newly married Akshay and Ashida.

Relate to the problems of relationships

Sridevi is an example of how you can solve your problems after 20 years.

To resolve your complex relationship will require strong mental stability and hard work. To strengthen your relationship with your family requires a lot of time and a lot of firmness.

1. Patience : Do not be hasty to recognize your presence and get respect from your family. Give yourself and others the time to understand each other

2. Respect : Regardless of how bitter, relationships are to be respected.

3. Love your mate : The other family members should not affect your relationship with your spouse. The relationship with your spouse is the most important thing to overcome your problem and your mate's relationship.

Written by

theIndusparent