விவாகரத்தினால் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் இதுபோல் பாதிக்கும்

விவாகரத்தினால் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் இதுபோல் பாதிக்கும்

நீங்கள் நினைத்துப் பார்க்காத விதத்தில், விவாகரத்து குழந்தையின் நலனை பாதிக்கலாம்.அவர்கள் வளர்ந்து ஆளானாலும் இந்த பிரச்னை நீடிக்கும்.இதை பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

What we know is that divorce will have a big impact on a child's physical and mental development. The condition of children trapped in the hatred of mother and father is still worrying.

By a divorce. Did you ever think of the baby's health and health?

The new study has confirmed that these physical problems will continue, even when the baby is grown as adults

Long-term health impact

The study, published in the National Medical Academy's Programs, has contacted 201 healthy people.

For a while, the colon virus was injected into them. After five days they were monitored

Children who had divorced parentage (separately unmarried parents) in their childhood had three times more feasible than children who were born in the family (other concepts were taken into consideration)

Peters who have maintained a friendship relationship even after gone have not increased risk compared with growing children in the family.

According to this study, this increased risk is shown to be a high inflammation caused by the virus's failure

Michael Murphy, a psychologist at the University of Carnegie Mellon, says: "Early life's depression is the source of dryness and chronic disease.

"It helps to understand how the stress of childhood affects 20-40 years later".

Meanwhile, the co-author of the study, Mr Sheldon Cohen, explained: "Our decisions are aimed at immune system as the main concern of the long-term negative impact of early family conflicts. Divorce, what kind of harm will be on children's health "

Here are some ways to help your child overcome the affair *

1 Talk to your baby

You should know that no feeling of divorce can be a mental injury, even if your child is not openly exposed. Your support is just what they need now.And listen to the child's ears and encourage you to share your thoughts with you.

Tell the children who do not want to speak, let them know through painting. Speak openly, rather than cover up this subject. By this method, your child does not keep their emotions locked up, revealing is good for mental health.

2 Spend time with the baby

Spend your time with your children or study the story book. This will not cause harm to your child,

At this time, spend time with your children. Take the time to shop or drop them in Cochinke. Go to all the school show participating in the child and try to find the small ways to express your love.

Install 3 strong support

Her strong support for your child is important for friends, grandparents and teachers to get help. Your child should have gender-based models.

After divorce, your child's mental attitude is the most important thing to consider. You can blame my father for the loss of my father or blame father for the loss of my mother. Therefore, the child's thoughts and feelings need a suitable canal.

4 Stability is important

Follow the same order before divorce and follow the divorce. Do not spoil when trying to compensate for the breakdown break, try to follow the same steps that have been built before the divorce.Take your child to be as strong as you can.

Use this time to get acquainted with their lives. Like this, share your day and share it. When you return home, spend time with them and make your child feel better.

5 Make sure

The worst lesson that divorce teaches a child that you can stop loving one.And at one point they will be afraid of being hated by you.Please express your affection. Encourage them to always look at your eyes and do not worry about it forever.

Ensure that the child is not at any time to divorce you and your spouse. Tell them that the divorced partner loves them very much.

By applying the child's suspicions, they will feel emotionally important

6 Organize a Play Date with other children in single parent families

Your child may think that there are parents who divorced me only in the world. Help me reduce her difficulties by introducing other children to a single parent family.

* Divorce and children: This level is republished with the permission of the division of what can be done to make the transition easier

* This article has been re-released with ASEAN-SENINT Singapore approval.

Source: www.theindusparent.com

Written by

theIndusparent