விரைவாக கரப்பமடைய பின்பற்றவேண்டிய 7 ஸ்டெப்-பை- ஸ்டெப் வழிமுறை

விரைவாக கரப்பமடைய பின்பற்றவேண்டிய  7  ஸ்டெப்-பை-  ஸ்டெப் வழிமுறை

1, 2, 3 சொல்வதுபோல் கர்ப்பமடைவது எளிதுதான். எனினும், , உதவ பல வழிகள் உள்ளன! இந்த எளிய 7 ஸ்டெப்-பை- ஸ்டெப் வழிமுறையால் விரைவில் கர்ப்பமடையலாம்.மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

. 1, 2, 3 It's easy to get pregnant ... but it's more complicated than you think. In fact, in the process of pregnancy, many couples face problems and problems.

If you're trying for your first child, follow the following tips. Quickly join a happy member of your happy family

Increase the chance of getting pregnant with this 7 step-by-step procedure prescribed by medical experts.

Step 1: Stop using contraceptives before you start trying

If you are using contraceptives for a long time, you have to reduce your intake.

விர்ஜினியாவிலுள்ள சார்லட்ஸ்விலிலுள்ள இனப்பெருக்க உட்சுரப்பியல் நிபுணர் கிறிஸ்டோபர் வில்லியம்ஸ் " கர்ப்பமடைய முயற்சிக்கும்போது, உங்கள் கருத்தடை சாதனங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்தவேண்டும்" என்கிறார்.முயற்சி செய்வதற்கு முன்பே பிற ஹார்மோனல்  கருத்தடை சாதனங்களையும் விரைவில் நிறுத்தவேண்டும்.

"If you use contraceptives for a long time,   it takes some time for the egg to produce the egg," says Dr. Williams

Get pregnant faster

Step 2: Plan the days of ovulation

Dr. Williams says, "The biggest mistake my pants make is that they do not plan the days of the ovulation," says Dr. Williams. The need to monitor your ovulation days to maximize your pregnancy and succeed.

According to the parents, two accurate ways to diagnose your antavituppaik: ovulation prediction kits (OPKs) and basal body temperature (BBT) chart rankings.

"During this period, the precise antavituppai monitor ovulation prediction kits (OPKs) Many doctors recommend. Body Temperature (BBT) ranking list using the egg when to release its advance collivitumunkal urine luteinizing hormone (Lh) kantarivatutan OPK tools velaiantavituppirku 36 to 48 Hourly Before placing the hormone in the urine can be found.

Generally assumed rule: If you lose 14 days from your menstrual period, you can determine the days of the ovulation.

Step 3: Sex before ovulation

Sperm, pranks and worms have the capacity to last for 2 to 3 days. However, your egg will be published within 12 to 24 hours. You should have sex to increase your chance of getting pregnant. When your phase begins, the sperm will live in the womb.

Three useful tips for the 28-day cycle announced by the Parents newspaper (requiring the removal of the ovum on the 14th day)

  • Keep your sexual intercourse several times a week after your menstrual cycle ends. Occasionally, your pregnancy period increases your chances of getting pregnant.
  • Keep a daily relationship from the tenth day.
  • When you have a positive effect on your OPK instrument (on the 12th day), have sex for the next two days.

Follow these 7 Step-By-Step Steps to increase your pregnancy opportunities. Click the next page to read more! Continue reading

Step 4: Try useful sex tips

1. After sleeping , the sperm must be slightly lean towards the egg,

Just lie down after sex.

2. It is a myth that the number of sperm count is maximum in the morning to keep the sex before falling. However , there is no scientific evidence to support that claim. However, if you have sex before bedtime, you must lie back and relax.

3.Miscourist is the best: Like the myth around the sperm count, there is no scientific evidence to support the claim that it is best to have sex. But when you have sex it is good to roll back.

Step 5: Things to avoid in sex

Avoid using loop: Avoid using loop. The general idea is that the loop can be used to increase the ability of the sperm. But this is not true. Lubricant reduces the pH balance and decreases the function of the sperm.

It does not matter  : it is difficult to get pregnant after having sexual intercourse every time. However, if you do not have any sex then you should think. Frosting can be very useful for carpower. The aggressive provocateurs take the sperms into the vaginal tissue. Encourage concept.

Boxer or Piff : One of the reasons for fertility problems in males is the temperature of the semen. Sperm production may be affected if the temperature of the sperm exceeds. This is because the pear is used more than the poxiras. However, there is no evidence for this, "says Dr. Williams.

Get pregnant faster

Step 6: Tests

இன்றைய கர்ப்ப பரிசோதனை சாதனங்கள் பெரும்பாலானவை,அண்டைவீட்டுப்பின் 10 நாட்களுக்கு பின் உடனடியாக கருத்தரிக்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபட பரிந்துரைக்கிறது.இருப்பினும், துல்லியமான முடிவுகளை பெற மாதவிடாய் எதிர்பார்க்கும்நாள் வரை காத்திருக்க வேண்டும்

, Says Parents.

Step 7: Negative Test?

do not worry!

Most couples who try to get pregnant can not succeed at the beginning. In fact, it will take six months to shrink. It is 85 percent chance a year.

You may have misunderstood your cohabiting days.That is why your sperm sperm did not reach your nipples.Try to be careful, try the OPK tool.Please try again in the next month!

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent