லோட்டஸ் பர்த் : உங்கள் பிறந்த குழந்தைக்கு தொற்று ஏற்படுத்தும் பிரபலமான பிறப்பு முறை

லோட்டஸ் பர்த் : உங்கள் பிறந்த குழந்தைக்கு தொற்று ஏற்படுத்தும் பிரபலமான பிறப்பு முறை

பிரசவத்தின் அதிசயங்களைக் கொண்டாட நிறைய தாய்மார்கள் லோட்டஸ் பர்த்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். அனால். இது கடுமையான சுகாதார அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது என்று வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

Lotus Barth (Lotus birth) is beautiful and beautiful in nature. But the Lotus Barth is the biggest risk factor

The popularity of the new mothers is popularized by the nutritional and developmental qualities of this type. In this popular birth practice, the placenta is connected to the baby via the umbilical cord.

Generally, the umbilical cord is cut and the placenta is removed immediately. In this lotus burden, the stem will wait until the stem naturally cries.

For a few days, the placenta is taken with the baby in a small bag or bowl. Mothers help with dry and scented oils.

www.instagram.com/p/BTxpSXRAqYb/

www.instagram.com/p/BV08ehzj16g/

The third stage of birth

Lotus Barth is an interesting choice for those who want to celebrate the miracles of the birth. The moms who support the lotus, say that the mother and the baby are strengthening a new relationship.

Dr. Sarah Buckley, a New Zealand-based family doctor and four mothers mentions "the beautiful feature of natural delivery"

"It is taken to the third stage of birth. It's also worth the baby placenta."

After Dr. Buckley gave birth to his first child's umbilical cord, he gave birth to his three children in a lotus berth. "It seemed like an unintentional toe was cut off, and my other three children decided to avoid cutting it."

The culprit incident would have been a sensitive injury for the children. Mamma said, "My penance was remembered, and it was a huge burden in my heart."

As a result, Lotus is the right choice for parents who look for sacred traits.

However, this method is not so healthy.

Dead and damaged tissue

www.instagram.com/p/BNy8B__BP0Y/

Experts have pointed out that infectious tissue is associated with the baby, and the risks of infection are too much.

Dr. Patrick O'Brien, a spokesman for Britain's Royal College of Gynecology, says: "The key reason for poisoning infection is because of having blood."

"Within a short period of time after the birth, stopping the umbilical cord and stopping the bloodstream without any blood circulation,

Dr. Jennifer Kundner told ATTN that the US OB / K "lacks understanding of modern microbiology, supporting the dead tissue with the living child."

"Bacteria grow rapidly in dead tissue and stagnant blood. In general, the placenta is rejected and it does not have any benefits"

www.instagram.com/p/BTb100pltgX/

There is some medical truth for the benefits of keeping the stem tight. If the umbilical cord is delayed. According to a report by the American Medical College and Gynecologists of 2017, the first few months of the child increases iron content.

However, the recommended delay time is only 30-60 seconds after birth.

After a few seconds, the last drop in the placenta will be added to the baby. The pulse stops and dies as soon as possible.After this, there is no medical value for this.

The idea behind Lotus's birth may be beautiful.But the real dangers of your child should be reviewed. The mothers who do not want to cut off the stomach need to find the symptoms for infection.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent