மும்பையின் ஐந்து வயது சிறுவன் அறிய வகை கபால டி. பி - யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். உங்கள் குழந்தையை பாதுகாப்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

மும்பையின் ஐந்து வயது சிறுவன் அறிய வகை கபால டி. பி - யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். உங்கள் குழந்தையை பாதுகாப்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும்போது டி. பி பாக்டீரியா, எளிதிற் தாக்கக்கூடிய அபாயம் அதிகம் உள்ளது.

In the recent incident in Mumbai, a five-year-old boy named Kapala T. All the doctors stopped having P.

The boy who lives in the Govinda area of Mumbai, knows the country most. B has been affected by the type.

This DB, which is commonly found only in vertebrae and other bones, has emerged in the earliest times. To date, doctors have not seen such a case.

Of course, it is a matter of concern, but here are some things that you need to know for the health of your family.

D. How does B spread?

The victim's sneeze and cough are D. B spread. This problem will come to any person who comes in contact with these droplets.

In some cases, your child is in the DP. Bacterial infections may be inactive. Despite the bacteria in the body, the baby is still not affected.

DP does not spread by distributing roles, bedding or clothes.

When is the baby at great risk?

When the baby is immune to D. B-bacteria is more susceptible to risk. Because immune systems are not fully developed, children are more susceptible to older than older ones.

 
மும்பையின் ஐந்து வயது சிறுவன் அறிய வகை கபால டி. பி - யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். உங்கள் குழந்தையை பாதுகாப்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

What are the symptoms of DP?

Children can show symptoms differently.And it depends on the child's age. However, some children may have some of the following symptoms.

The common symptoms of DP should be observed by children

 • Unexplained weight loss
 • Inflammation and pain in the gland
 • Fever
 • The growing phase is standing
 • Cough
 • Fatigue and depression
 • Pain in the chest area
 • Sweating or cold at night  

If you find any symptoms in your child, consult your doctor immediately and start treatment.

Some foods that can strengthen the child's immune system

Here is a list of some foods that can strengthen your child's immunity.

 
மும்பையின் ஐந்து வயது சிறுவன் அறிய வகை கபால டி. பி - யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். உங்கள் குழந்தையை பாதுகாப்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

 • Fruits and vegetables
 • Yogurt
 • Garlic
 • Ginger
 • Cinnamon
 • Kiwi
 • Bell peppers
 • Perry
 • Egg
 • Taniyama
 • Oats
 • Mushrooms
 • Nuts
 • Fish

Written by

theIndusparent