மீரா ராஜ்புட் போல் உங்கள் குழந்தையை இடது பக்கத்தில் எடுத்துச் செல்கிறீர்களா? அதற்கு இது தான் உணமையான காரணம்.

மீரா ராஜ்புட்  போல் உங்கள்  குழந்தையை   இடது பக்கத்தில்  எடுத்துச் செல்கிறீர்களா? அதற்கு இது தான் உணமையான காரணம்.

தெரிந்தோ தெரியாமலோ, இதை நாம் செய்வோம்

Recently, Mirah Rajput, wife of Shahid Kapoor, threw her baby Misha at the Mumbai airport. Misha was very keen on her pink dress. However, this time we also discovered that Mir has lifted her child to the left,

In this film, we will keep the child on the left without knowing us as the baby Misha Meera's left.

Try it - throw a heavy bag or baby in the left hand and right for 10 minutes. You might have felt that it would have been easier to carry the left hand than the right hand. Right?

 

My cute little princess!? Follow @mira_rajput @mira_rajput new account!??

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira_rajput_kapoor) on

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

That is why, according to research .

In the new research, this event is named the left side bias. It is a unique feature for all mothers in human or animal types. Scientists from the St. Petersburg State University in Russia found that sleepy analyzes on the left have many benefits for mother and child.

Studies suggest that 70 to 80 percent of mothers take their children to the left. At the same time, all mothers in 10 different animals put their children on their left
மீரா ராஜ்புட்  போல் உங்கள்  குழந்தையை   இடது பக்கத்தில்  எடுத்துச் செல்கிறீர்களா? அதற்கு இது தான் உணமையான காரணம்.

Its scientific reason

The right side of our brain helps to exercise emotions, expressing feelings of facial identity and crying. . The left side of the brain runs the right side of the body, so we do not know ourselves, our children are carrying on the left!

The right side of the brain helps to understand the things we see and helps to tie the relationship of mothers and children .. The left is the best way to deal with the emotions of children like tears, jokes or yawns.

Moms, if you feel tired of taking your baby in the next time, think about the time you spend on the left and the child's health.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent