மருமகள் ஐஸ்வர்யா தனது தந்தையின் மரணத்துக்கு இணங்க, ஒரு உணர்ச்சிமிக்க குறிப்பை தொகுத்திருக்கிறார்

மருமகள் ஐஸ்வர்யா தனது தந்தையின் மரணத்துக்கு இணங்க, ஒரு உணர்ச்சிமிக்க  குறிப்பை தொகுத்திருக்கிறார்

தன் தந்தையின் மரணத்தின்போது ஐஸ்வர்யா கண் கலங்கியது, பல நெஞ்சங்களை உருக்கியது.

Over the weekend, actress Aishwarya Rai Bachchan's father disappeared. 78-year-old Krishnaraj Rai was in Mumbai for more than two weeks at Lilavati hospital. He died on March 18, without treatment

Amitabh Bachchan expressed his deepest sympathy in Twitter.

"Death Decision can not be defined by words." said

 

Amitabh Bachchan was seen with his son and daughter-in-law for the funeral. With husband Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai appeared in the photos.
 
A post shared by ETimes (@etimestoi) on

At this time, he recorded his thoughts and regrets about death on social networks.

Death .. inevitable end

நீங்கள் வரும் என்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஒரு அழைப்பு.மற்ற அழைப்புகளெல்லாம் துண்டிக்கும் ஒரு அழைப்பு...துக்கத்திலும் துயரத்திலும் மூழ்கி இருக்கும் சமயம், மறைந்தவரின் நினைவுகள் வந்துபோகும் தருணம் ...

The path to the ultimate goal of life .. the tragedy and crying of the middle of the traces .. the comfort and pain of the person in the world ..

Even if he accepted his death happily, he would be sitting in the seat of peace in the seat of peace

Sad ..

Aishwarya expressed gratitude to many fans who shared the tragedy.

 

Aishwarya's father was suffering from this important disease

Although Krishnaraj did not report to Roy's long-term illness, the CEO of the Lilavati hospital informed the media. Krishnaraj Rai is suffering from cancer of the lymphoma, causing organs in the body to lead to death. Dr. L. Shankaran, Chief Executive Officer at Lilawati Hospital in Mumbai, said, "Lymphoma has been diagnosed in the brain. A close friend said that Aishwarya had spent many sleepless nights watching her raid. "It was a sad time for Aishwarya who spent the sleepy nights in the hospital."

Loss of one's family is a great sorrow. At the same time, it is necessary to communicate to her five-year-old daughter.

Three ways to talk to children about death

Be honest: The child should be able to understand from the age of five that there is an end to all the beginnings. So it's good to be honest with the child.It's good to talk about the other and that he will never return.Show your emotions.Don't think that this is a temporary situation.

Consolation: Your child will need the same help as well as the need to listen to you and listen to them.

Remember: It is not easy to say after someone dies, it's not easy.

Written by

theIndusparent