பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு ஏன் அப்பாவை விட அம்மாவை விரும்புகிறார்கள்?

பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு ஏன் அப்பாவை விட அம்மாவை விரும்புகிறார்கள்?

அப்பாக்களை ஒப்பிடும்போது, இளம் குழந்தைகள் அம்மக்களிடம்தான் நெருக்கமாக இருப்பார்கள்.இதற்கென்ன செய்யலாம்?குழந்தைகளோடு அப்பாக்கள் என்ன செய்யமுடியும்?

Because the baby's attention is always on mother, it is normal for the fathers to become jealous of mother.Even sometimes fathers are desperate.What can be done for this?

The newborn babies have a greater love for the mother than the father

In addition to the 9 months of the frozen, the baby will be looking for mom and baby for safety and nutrition. The newborn babies have a greater love for the mother than the father.

As the brain is still growing, one parent will change from one to another, and the world and the people around them are trying to get to know more.

That is why fathers must spend more time with children. After the face of the fathers and the flavor of the fathers, they will feel more secure.

How should fathers behave with a newborn baby?

Thinking about the attraction to mother, first you can get jealous of the fathers.But this is not a competition.Your child likes both of them very much.But father must take an extra effort to express love in this matter.

Helping the child to understand that the child often helps to build emotional contact, even if the father takes care of his father.

Fathers who want to get closer to children should spend more time with children.It is better for children to sleep than sleep.You will get the time, your wife will get rest.

The importance of children is important. The relationship between them at the age of the age will be a whole life.

Written by

theIndusparent