புராணங்கள் கூற்று : பெண்களுக்கு எப்படி மாதவிடாய் உண்டானது?

புராணங்கள் கூற்று : பெண்களுக்கு எப்படி மாதவிடாய் உண்டானது?

பெண்களின் மாதவிடாய் சாபத்தினால் உண்டானது பற்றியும், அதற்கு பரிசாக, எப்படி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டார்கள் என்பது பற்றிய கதைகளும் இதில் அடங்கியிருக்கும்.

There is no doubt that the Indian myth is filled with stories. You can find out these ancient texts that there are many stories behind everything by God or by God.

How men had menstruation

In any story, if there is any curse and misfortune, there will definitely be the story of the Sage. is any curse and misfortune, there will definitely be the story of the Sage. This is the story.

Once upon a time, there was a contradiction between Guru Brahaspati and Indrapa Khan. Asuras who took advantage of this, invaded the Devaloka.

Indra asked for advice to Brahma to cool the guru Prasaski's mind to get back his court. Brahman explained that there is a solution to this problem only if Indira's satisfaction to the sage is satisfied

According to Brahma's advice, Indra started to serve the night and day before the sage. Because of the conspiracy of the mother, the sage was from the clan,

 
புராணங்கள் கூற்று : பெண்களுக்கு எப்படி மாதவிடாய் உண்டானது?

Sage gave to the Asura instead of giving her a gift to the gods. In the wrath he killed the sage.

Indra did not realize that he committed a serious sin by killing a Brahmin. You have been in a flower in fear and decided to pray for Visnana

Finally, after hearing his prayers, Vishnu said this. Indra's sin said that the tree, the earth, water and women should separate the burden of crime. After dividing the crime, he decided to give him the blessing.

  1. 1/4 The curse was given to the trees. Instead, he was blessed to be able to survive again at their own discretion.
  2. Instead of providing water for 1/4. Instead, this world has the power to purify other organisms. . That is why Hindus think water is pure and this is what they are doing in many customs and traditions
  3. 1/4 was given to the earth. Its sand was blessed by the healing power of anything.
  4. The last part of the curse was given to women for menstruation. For this reason, there was more than one step above the men and the blessing of having a fetus

Written by

theIndusparent