பிறந்த குழந்தைகளை தாக்கக்கூடிய 6 நோய்களும், அதன் தீர்வுகளும்

பிறந்த குழந்தைகளை தாக்கக்கூடிய 6 நோய்களும், அதன் தீர்வுகளும்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எளிதில் சீக்கு வரும் வாய்ப்புகள் அதிகம். பிறந்த குழந்தைகளை தாக்கக்கூடிய 6 நோய்களும், அதன் தீர்வுகளையும் அறிய கீழே படியுங்கள்

It is not possible for newborns to develop an antibacterial system. As a result, the disease is more likely to attack the disease.

Kids are more likely to be able to easily bite. Read below to see 6 infections and their remedies that can affect newborn babies.

1. Cold

6 Common Infant Illnesses and How to Beat Them

Photo credit: Ewan Topping

It is a common disease that can cause mucus to infect the baby, and today’s parents use humidifier for humidifier to keep the house clean. Liquids go quickly in the body.

2. Cough
story5_feat

Treatment therapy for adults does not apply to children. Therefore, it is a bit difficult to find solutions to cough. Some hand remedies like salt drops, honey and head raising will help. You can give a lot of water to get rid of mucus.

3. Diarrhea

list2

Summit Medical Group, according to the “diarrhea who have children with table meals, please. Starch lot will consist of cereals, bread, rice, pasta and mashed potatoes kotukkalampiretsel or salt biscuit child’s sodium levels to raise tevaippatukiratuvekavaitta eggs and yogurt easily cerimanamaki, protein benefit Ukiratu “

4. Infectiousness of the ear

Photo credit: rumpleteaser / flickr

Photo credit: rumpleteaser / flickr

When it is infected with ear infections, it is better to go to the doctors for the test. The medical expert may recommend antibiotics (antibiotics).

Or you may recommend the implants or faucets placed on the child’s ears, says WebMD

5.  Constipation

list4

Properly lining the food is a sign of digestion. Jennifer Schoo, MD, Atlanta-based pediatrician says that it should be taken to the doctor when it is stopped.

6. Acne

Photo credit: Marie-Claire Camp

Photo credit: Marie-Claire Camp

Only teenagers and young people are not affected by acne; Even kids. Appears within two to three weeks after the baby’s birth and lasting up to six months.

Experts say that inflammation is very common. Do not worry by wiping it or by pulling it.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent