பிறந்த உடனே நடக்கும் குழந்தையின் அற்புத வீடியோ

பிறந்த உடனே நடக்கும் குழந்தையின் அற்புத வீடியோ

குழந்தைகள் பொதுவாக 9 - 12 மாதங்களுக்கு இடையேதான் நடைபயிற்சியை தொடங்குவார்கள். ஆனால் இந்த சுட்டி குழந்தைக்கு அதுவரை காத்திருக்க பொறுமையில்லை - பிறந்த உடனே முதல் அடிகளை எடுத்துவைக்க ஆரம்பித்துவிட்டான்.

Children usually start walks between 9 and 12 months. But this mouse did not have to wait for baby - he started taking the first step as soon as he was born.

Facebook user Arlette Arrants from Brazil shared this amazing baby's video on the social network. The binge's legs were less stressful, but with the help of the doctor, he continued to act in a constant mood.

The video was released on May 26. It has now accumulated 84 million viewers. Look at that wonderful video:

[Youtube

What s a pointer to the picture caption! He started walking right now. He is going to be a challenge for his parents! How is this possible?

Although this little child's baby may seem to be a big achievement, this is a simple explanation. The responsibility for the construction of the basic building blocks for their motor development has a functional effectiveness system. A specific reflux - dance or reflex - when the child walks or runs.

According to the clinical reviewing site hysteria, the reflux is preparing to take the first step of the baby. When the baby is born and its toes touch the floor, this reflex helps the feet to sleep up and down.

Due to the importance of the newborn baby's metabolism, doctors check the brain and nervous system. So kids in these videos are healthy!

Some other reactions

The reactions that happen when the birth occurs throughout life. For instance, the knee under the reaction causes a slight stroke at the knee when attacking the muscle.

However, after 3-6 months some reflexes will fade away! Here are some other reactions that can be found in your child's body as per your health information base.

Reflex BT :

பிறந்த உடனே நடக்கும் குழந்தையின் அற்புத வீடியோ

This negative is the melting of all the hearts of the people. If you put a finger in your baby's palm, it will hold tight.

Reflex Rutin :

If the baby touches the corner of the mouth, it will open the head towards the direction of the touch. When breastfeeding helps turn the head towards the breast,

Babinski Reflex:

பிறந்த உடனே நடக்கும் குழந்தையின் அற்புத வீடியோ

If the baby's inner tissue has a strain, then the toes will be as big as a furrow. As grown-ups, the same reflux becomes shocking to us.

Neck reflex Tonic :

In this reaction to the benzingReflex, the baby's head and hands appear to be a fox. If the head is to the left, the left hand and the leg will go. The right hand and the leg will fall.

Call reflexes:

பிறந்த உடனே நடக்கும் குழந்தையின் அற்புத வீடியோ

Keep your baby back. Take the face to the floor. Touch each side of the field surrounding a finger. It causes your child to spin the backbone.The body and the feet will bend toward the direction you touch.

Disclaimer: Do not check these reactions at home without medical guidance.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent