பாலூட்டும் தாய்மார்கள் : உங்கள் குழந்தை போதுமான அளவு பால் சாப்பிடுகிறதா?

பாலூட்டும் தாய்மார்கள் : உங்கள் குழந்தை போதுமான அளவு பால் சாப்பிடுகிறதா?

குழந்தை போதுமான அளவு பால் சாப்பிடுகிறதா என்று எப்படி தெரியும்? குழந்தைக்கு பால் போதுமானதா என்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைக்கு டயப்பர் எப்படி இருக்க வேண்டும் போன்ற கேள்விகளுக்கு ஏசியன்பேரெண்ட் குழு பதிலளிக்கிறது.

Does my baby have enough milk?

New mothers, particularly breastfeeding mothers, are worried that their baby is not eating. To find out whether your child has enough milk, the following are the symptoms  

1. 4 -6 Diabetes a day

2. Uniform bowel movements (3-4 times daily)

3. Weight gain (the average breastfeeding child increases the weight of 170 grams per week)

If the baby does not get enough milk, the following things happen.

1. Very hungry

2. Dried diapers

3. Frequently crying in hunger

4. Do not increase weight

If you think your baby's weight is not improved enough, try to discuss with your doctor's and doctor's advisor.

How should a baby's diaper be

Your baby's diaper is an example of getting enough milk. Since the colostrum is tied, there is only one diaphragma within 24 hours of the baby's birth. The newborn baby's stools become thick and turn yellow at the time of milking. On the fourth day, at least 3-4 times daily. They are 2.5 cm or slightly bigger.Every time the milk is ripe, it is possible to dump your stools.After a month, let's not spend a few days stool.

As for the wet diaper, in the early days, the baby will moisturize a diaper every day. When the milk begins to eat, it is a day of six or more diapers moist. If you have colder urine and low-dose moisturizers, your baby does not drink enough milk. The moist diaper is a symptom of lack of fluid intake despite the orange crystals. How to be a wet diaper

To know that, spray three spoonful water in a clean diaper. A piece of tissue paper helps to determine moisture

See the following tips for your child to drink enough milk.

1. One or more wet diapers for one day

More than four times a day

Need help? Do not worry.

If your child is worried about having enough milk, talk to the maternity consultant. He will give you the right advice based on your child's situation.

Source: www.theindusparent.com

Written by

theIndusparent