பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

இந்த வீட்டு வைத்தியங்களை முயற்சி செய்வதன் மூலம் வலியை குறைக்கலாம்.

Every time a doctor can not go to the doctor to reduce the pain of the toothbrush. On the other hand, many people will take care of this problem at home. Fortunately, there are many home remedies to cure this. This pain can be reduced by trying these ten home remedies mentioned by us.

1. One of the remedies: beef jersey

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

This may be a lot of unheard of food. Beef Jerkie Beef Pieces are a good paper for kids

(Biting material). This is hard and delicious because the baby all day long will dry up this dry jerky. After a long time, we need to replace jerky and saliva and give the new jersey. This causes the stomach to get stuck and the stomach can be avoided.

2. Remedy Two: Chilled Bananas Cooled Banana

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

One of the best relief for teething germination is to bite a cooled banana. Being soft and smooth, it is not wrong to swallow bananas. Yet, parents should keep watching the baby eating.

3. Remedial Three: Amber Biting Necklace Amber NEcklace

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

Necklace is an important remedy for teeth pain in the amber. It is a good source of tonsillitis, which reduces pain and reduces pain. The lowering of the wound is the sensinic acid. And the necklace's shape and crystalline system reduces the pressure on the gastrointestinal tract.

4. Remedy Four: Natural Vanilla Juice

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

Like the clove oil, the painting vanilla is also a source of pain relief. Once a day, rub the vanilla extract on the baby's gingivitis.

5. For remedies: knotted cloth

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

Cold fabric is one of the best remedies to cure pain. Helps reduce the pain of the soft fabric to the pain.

6. Six of the Remedies: Ice Slash

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

More than other treatments, the polished ice is considered a favorite treatment for children. It reduces inflammation and reduces pain. This ice slush can be taken as a beverage or spoon.

7. Remedies seven: frozen waffles

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

Delicious, frozen waffles is a great relief for teething pain. Break a small piece and give it to the baby. Biting until it is smooth

8. Eight Remedies: Chilled carrots

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

Chilled green carrots are a healthy solution to teeth pain.

Avoid broken pieces to prevent breathing

9. Remedies Nine: Apple Sauce Apple Sauce

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

Cold meals like apple sauce can be delicious and dry.

10. Remedies Ten: Bhakuchi (Toothbrush)

பல்முளைத்தலால் வரும் வலிக்கு நிவாரணமளிக்க 10 வீட்டு வைத்தியங்கள்

By placing the brush inside the mouth, the baby's pain can be reduced. Before gushes, the gums are like massaging the gums.

Are you ready to try these home remedies? Sign up for your favorite home remedies in the bottom right of the case. Do you have ideas for the medicines above?

Written by

theIndusparent