நீங்கள் சோர்வாக இருக்கும்போது உங்கள் குழந்தையை தூங்கவைக்க 10 உத்திகள்

நீங்கள் சோர்வாக இருக்கும்போது உங்கள் குழந்தையை தூங்கவைக்க 10  உத்திகள்

உங்கள் குழந்தையை தூங்க வைக்க உதவுவதற்கான உத்திகளை பயன்படுத்தி நீங்களும் கொஞ்சம் ஓய்வு பெறலாம்.

Fatigue and sleepy nights are not new to parents.What if your baby is not sleeping at your disarray? Get some sleep here, using some techniques

1.Swad and Sway

Keep your baby around in a cloth. Slowly and keep sleeping.

2kattikkollunkal

Physical intimacy is emotional retribution. It feels like some sort of security.

3paluttutal

Breastfeeding or bottled milk is the easiest way to sleep for the baby to sleep.

4icai

Soft music will make kids sleep

5. Sing for them

Sing the tune of the children's song in a soft voice

6. Story Time!

Try to read the dialogue in a soft voice. It is very important for the child to sleep.

7. Do not change the diaper frequently

Sleeping the baby's diaper frequently in sleep, the sleeping will soon be erased. Leave the diaper to absorb moisture

8. The dark room

The dark room should always be dark at night. You can use the Tim Lite to get some fear.

9. Do not sleep too much in the afternoon

Do not keep the house quiet while sleeping in the afternoon. If there is a deep sleep in the afternoon, it will not be too late at night.Clean sleep is afternoon. Illavittaltan, deep sleep in the quiet of the night Available

10. Keep the room younger

Keep the bedroom cool and keep it cool.

Remember: Your child's sleep problems are essential for accessing a baby doctor.

What sleep techniques do you share with your fellow moms and fathers? Please let us know in the comments below.

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

theIndusparent