நீங்கள் கர்ப்பமாக முயற்சிக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த பிரபலமான அழகு சாதனத்தை தவிர்க்கவும்

நீங்கள் கர்ப்பமாக முயற்சிக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த பிரபலமான அழகு சாதனத்தை தவிர்க்கவும்

டானிஷ் ஆராய்ச்சியின் படி, இந்த அழகு சாதனம் உங்கள் கணவரின் விந்தணுவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

Now the temperatures are rising and the summer begins in the world. People are doing their best to maintain their skin.

Every summer, sunscreen is the most effective way to fight the summer sun by applying sunscreen.

If you try to conceive yourself and your partner, read the label before applying the sunscreen throughout the body.

According to new Danish research, this beauty device can make a difference in your husband's sperm.

"The purpose of chemical UV filters is to reduce the amount of sunlight by absorbing your UV. When the body is restored, some filters are absorbed by the skin," says the Parents article.

31 UV 29 in filters When filters are allowed on healthy human sperm cells, preventing the effectiveness of eggs. Calcium-Ion stimulation, induced filters, can cause change in the sperm.

Nine filters in 29 are similar to the Brezsterron, which makes sperm cells active.

"After the sunscreen was completely full on the body, the lower UV filters could be seen to be of the same size," says senior investigator Niels Skaggak. MD

"These results in research are hazardous. This may be one reason for abusive infertility"

Dr. Skaggak requested people to study the label of the products used on the skin, although there is still no definitive clinical study to know the relationship between UV filters and human resources.

Specifically, these items are found on the sunscreen devices such as cosmetics, moisturizers, and lip balm.

1avopencon

2homocalet

3. The oticilate (also known as salicylate in the octave)

4.Octinocate (or oxychozamate in oz)

5oktokrailin

6. Oxypenson (also known as benzopenone -3 or PP-3)

7.Patimat O

Written by

theIndusparent