தூய நெய்யின் நன்மைகள் : தினமும் உட்கொள்வதன் நன்மைகள் இதோ!

தூய நெய்யின் நன்மைகள் : தினமும் உட்கொள்வதன் நன்மைகள் இதோ!

பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக,  இந்திய பிரதான உணவின் ஒரு பகுதியாக நெய் , தனக்கான தனி இடத்தை பிடித்துள்ளது.எல்லா உணவின் ருசியை ஒரு பிடி  உயர்த்தும்.நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தூய்மையான நெய்யின் முக்கிய அம்சங்களை பற்றி பார்க்கலாம்.

Recently, luxurious cooking oils are widely spoken, but they do not know about the benefits of clean ghee.

In recent research, it has been found that the clean germ contains many benefits. But it should be eaten in size.

1. The benefits of pure ghee

For thousands of years, Ney has become a part of Indian mainstream food.

Here are the benefits of clean ghee consumption! .

The "konjeded linoleic acid" (CLA) bile acids in the ghee increases the excretion.

Since the bile acids are excreted, the body uses cholesterol to produce bile acids.

 

2. Improvement

Gay is very impressive for cognitive awareness and greater memory. It strengthens the brain and nervous system. The human brain is more susceptible to oxidation.

Ghee naturally increases the antioxidant system. Protects against a single electronic element attack.

 

  1. Protecting the heart

Most people believe that ghee can be harmful to heart health. In molding, the use of ghee for the number of blood increases blood HDL level and reduces the risk of cardiovascular disease.

 

HDL cholesterol will remove the cholesterol from the bloodstream. Therefore, preventing blood clotting in the arteries, ensuring consistent blood flow. Pure ghee is considered a good option compared to other oils.

4 helps cope with oxidative stress

Antioxidant stress is the root cause of various diseases and disorders. Antioxidants are required to combat oxygen resistance and protect the body against their harmful effects.

Adding ghee to your daily diet increases the body's antioxidant. The antioxidant effect of linolic acid increases.

By improving the body's natural antioxidant protection system, cells are oxidized to c. LA protects.

 

  1. Improves bowel health

 

For people with gastric disorders, fat digestion can be difficult.

Fatty acids in ghee can help in the production of healthy bacteria. Cure the intestine and protect the intestine against damage 

Written by

theIndusparent