தாய்ப்பால் ஊட்டலும் வயிற்று சுருக்கமும்

தாய்ப்பால் ஊட்டலும்  வயிற்று சுருக்கமும்

சில நேரங்களில் தாய்ப்பாலூட்டும் போது, என் வயிறு அல்லது கருப்பை சுருங்குவதுபோல் உணர்கிறேன்.இது ஏன்?

After the delivery, you feel pain in the stomach, the stomach contractions. Starting with light sensation, there is a chance to become very painful. Most of the livelihood continues to increase the pain.

What is the cause of the pain? What causes afterpain?

This pain occurs by the hormone of oxytocin. The odidas is released when you breastfeed and allow your pulse to be released.

How long will this pain last? How long will afterpain last?

Women experience breastfeeding pain only when breastfeeding. Pain in 24 to 48 hours of pain can be very serious. This discomfort should go within two to three days. Many mothers who breastfeed say that the pain will only be after two to three months of delivery.

What can I do to reduce pain? Is there anything I can do to reduce the pain?

Try to urinate too often. If your bladder is full, the uterus can not be compressed. It will increase pain and bleeding.

For some women it is a little comforting to put on the pillow underneath the abdomen.

Should I worry about this? Should I be worried about these contractions?

Do not worry if you only have pain when breastfeeding.Please consult your doctor and get advice

If some religions suffer from irritability, you should definitely consult with the doctor. Need help? do not worry.

Need help? Do not worry. Need Help? Do not fret!

If you have doubts, discuss the problem with the consultant. He will give you the right advice based on your child's situation.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent