தாய்ப்பாலூட்டிய ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் மார்பக காம்பை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

தாய்ப்பாலூட்டிய ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் மார்பக காம்பை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

மார்பக பாலில் இருக்கும் நோயெதிர்ப்பு காரணிகளால்  மார்பு பகுதியை  சுற்றி பாக்டீரியா மற்றும் காளான் தொற்று ஏற்படாது.

Breastfeeding is one of the most important moments of childbirth. Breastfeeding the nutritional needs of your baby's proper development. And it makes the emotional tone of the mother.

For women who know the highest pump and brakes for milk secretion should learn to maintain breast cancer.

We do not recommend some expensive breast care systems. Family health is the beginning of every breast

 

How to Clean Your Breast Blow When Breastfeeding

1 Keep some clothes ready

For the baby's healthy growth, it is necessary to invest in the cloth.

Every time you feed your baby, we have to do it for health

Before breaking the bra, you need to clean your breast haze. Make sure that any moisture does not stick

2 Do not sweep too much

தாய்ப்பாலூட்டிய ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் மார்பக காம்பை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

Doctors are warned against overheating. The immune factors in breast milk do not cause bacteria and mushroom infections around the chest area. By breaking down, the breast part is dried.

 

3 Avoid the scent: bath with water and soap is enough. Do not use any smell.

No additional lotion usage is recommended.

Buy 4 cotton brakes: Do not get expensive brands, except for essential jobs such as breastfeeding and child care.

Only good quality cotton brakes can be bought. Take care not to get any bacteria

5 Nursing pants : If you use more nursing , it will often change it.It's good nursing.

 

6 Treat the broken breast : Dry breast pains are visible to all mothers. Apply a drop of coconut or olive oil.

Doctors recommend that the baby does not harm the baby. It is necessary to use oil before the annoyance. Before feeding, wipe the oil with the cloth.

 

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

theIndusparent