குழந்தைகள் எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய 5 ஜவ்வரிசி ( சாகோ ) பதார்த்தங்கள்

குழந்தைகள் எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய 5 ஜவ்வரிசி ( சாகோ ) பதார்த்தங்கள்

இந்த ஜவ்வரிசி பதார்த்தங்கள் செய்வது சுலபம். ஆரோக்கியமான உணவு என்பதால். இதில் நிறைய வகைகளை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம்.

One of the healthiest and most delicious foods for your baby is jawarsis. It has calcium filled. Moreover, it is easy to digest and is one of the best foods for children.

Until the child is over an adult, the food is suitable for children.

There are many advantages to your child and for you. Not only does it benefit the baby's health, but it will also be easy for you to prepare. You can try a lot of differences in seconds.

I will also love the juniors. When my kids first started eating solid food, I tried many different foods in Jawarchi

Avoid salt in cooking tips as mentioned below.

5 jackets for your baby

 
sabudana recipes

1. Jawarshi powder

 • Wash the jute well and keep it in the night.
 • In the morning, boil water and milk in a bowl and add the juttarium
 • Add some grapes to add natural sweets
 • Stay tuned until the jaws are soft
 • Give the baby to the ex-grapes.

 
sabudana recipes

2. Jawarshi and mashed potatoes

 • Wash the jute and soak in the night.
 • In the morning, boil in water until the jaws are soft.
 • Remove the skin of the cylinder and apply it well.
 • Add boiled sauces to the cylindrical roller.
 • Add butter and salt.

 
sabudana recipes

3.Jewery and carrot carrots

 • Wash the jute and soak in the night.
 • In the morning, boil in water until the jaws are soft.
 • Boil the carrot in the same pot. Or boil in another vessel.
 • Combine javascript and carrot together.

 
sabudana recipes

4. Jawarchi Katchi

 • Wash the jute and soak in the night.
 • In the morning, boil in water until the jaws are soft.
 • Add ghee or butter in a pan, add the jaggery, asafoetida and boiled vegetables
 • Add boiled jerseys
 • Add salt to taste.

 
sabudana recipes

5.Traditional Jaws

 • Wash the jute and soak in the night.
 • In the morning, boil in water until the jaws are soft.
 • Add in a bowl and add the necessary ingredients

Written by

theIndusparent