கார்ட்டூன்கள் உங்கள் குழந்தையின் நடத்தையை பாதிப்பதற்கு இதுதான் காரணம்

கார்ட்டூன்கள் உங்கள் குழந்தையின் நடத்தையை பாதிப்பதற்கு இதுதான் காரணம்

குழந்தைகள் மனதில் கார்ட்டூன்களின் பாதிப்பையும் ,பெற்றோருக்குரிய பாணியை பற்றியும் புதிய ஆய்வு சில முக்கிய குறிப்புகளை முன்வைக்கிறது.

Everything works by technology nowadays. It makes it difficult to control your child’s screen time. Because of the overwhelming pressure on these modern world parents, children are allowed to watch more cartoon

While children can not completely ban cartoon, it is important to monitor the baby’s screen time

According to child psychologists, children at the impressive age can not find the difference between reality and cartoon. Cartoons claim that there will be no clear understanding of itself

A recent study suggests that parents should not allow the child to watch television.

The responsibility of parents

கார்ட்டூன்கள் உங்கள் குழந்தையின் நடத்தையை பாதிப்பதற்கு இதுதான் காரணம்

Teresalunt / Pixabay

In a new study conducted by MS Graduate Student of Vadodara, Vadodara puts some important points in the children’s mindset cartoons and the parenting child’s growing style.

The Psychologist is run with a Roccoa Jain study, with 140 security guards. Most of them are mothers with children from six to eighteen. On average it was revealed that children spend two to five hours watching cartoons

The goal of research is to include the role of parents in bringing children to the cartoons.

The pioneering psychology department assistant Professor Granings Rajput has cited the positive and negative effects of the cartoons in the Times of India.

“The cartoon teaches a negative and positive habit for the baby. If parents ignore this important matter, children will learn only negative things”

What’s your parenting style

Research has also paved the way for more important. That’s what – parenting style. Surveys suggest three types of parenting styles.

Ignorance: Parents do not oversee their children.

Dictatorship: Parents will not let their children see any cartoons

Responsible : Monitoring of watching TV watching children.

It is a perfect solution to this problem to oversee the responsibility of children. Let’s tell the children that they should not believe everything.

This is a good way to get children to access their parents if they have any problem

Written by

theIndusparent