கர்ப்ப வாரம் 24: தாய்மார்களுக்கு வழிகாட்டி

கர்ப்ப வாரம் 24: தாய்மார்களுக்கு வழிகாட்டி

இப்பொழுது உங்கள் குழந்தை சோளம் அளவிற்கு இருக்கும். புருவம் முளைத்திருக்கும். அம்மக்களே, நீங்கள் அனுபவிக்கும் அசௌகரியத்தினால் காம வீரியம் குறையும்.உங்கள் கவனத்தை வேறேதாவது செய்து திசைதிருப்பி கொள்ளுங்கள்.குழந்தையின் பெயரை பற்றி யோசிக்காவிட்டால், இப்பொழுது யோசிப்பதற்கு நல்ல நேரம்.

Child size

 
week by week pregnancy guide: week 24

Child development

This is what you will learn in week's pregnancy.

1. Your baby's face and ears are now fully formed. Now they can hear the noise.

2. Eyes and eyebrows have also been formed. The rapid eye movement will begin.

3. The brain is working quickly

4. Taste the bud growing

5. Lungs grow.

6. In children of 24 weeks, 50% chance of survival is possible

Pregnancy symptoms

1. The stomach is now swollen

It will increase your average weight by 7 -8 kg.

2. Stretch Marks occur in your stomach and chest. Lignia Negra appears in the middle of your navel and gum bone.

3. If you're unhappy and uncomfortable, lust will decrease.

4. Unlike props, the vaginal discharge is high

Pregnancy maintenance

1. Extend your health, reduce stress, and add high milk, cheese and soy to your diet. Add high vitamin C and green vegetables.

2. If the palms are excessive erosion, do not eat any food that is heated to the body.

Your checklist

Take a glucose test to regulate the amount of sugar in the body. This condition occurs when insulin is not produced

2. Drink large amounts of water

Next week: 25 weeks pregnancy

Previous week : 23 weeks pregnancy

Written by

theIndusparent