கர்ப்ப காலத்தில் மார்பகக் கசிவு - இது கவலைக்குறிய விஷயமா?

கர்ப்ப காலத்தில் மார்பகக் கசிவு - இது கவலைக்குறிய விஷயமா?

மார்பகக்கசிவு கர்ப்பத்தின் பொதுவான அறிகுறியாகும். சில பெண்களுக்கு கர்ப்பத்தின் பதினான்காவது வாரத்திலே மார்பகங்களில் கசிவு ஏற்படலாம்.

A pregnant woman is one of the things she does not expect during her pregnancy. Breast leak is not a yellow / orange liquid. This is called kolastram. Colastrum is a nutrient rich source for children. This fluid is rich in fat and carbohydrate, protein, and antibodies that helps baby stay healthy. Although this size is low, the newborn of the nutrition will be full of nutritionyellow / orange liquid. This is called kolastram. Colastrum is a nutrient rich source for children. This fluid is rich in fat and carbohydrate, protein, and antibodies that helps baby stay healthy. Although this size is low, the newborn of the nutrition will be full of nutrition

Does my leaked breasts worry? Should I be worried about my leaking breasts?

Breast cancer is the most common symptom of pregnancy. Some women have a leak in the breasts in the fourteenth week of pregnancy. In some cases, a breast and sometimes two breasts can be leaked.

At the same time, some women have fluid exposure. Whatever your body, your body is ready to feed the newborn baby.

Do not worry if you do not have a breast leak and it will not affect your lactation.

What can I do about this?

In case of severe discharge, placing a disposable bat or nursing pad in your brace. These papers are designed to absorb the colostrum and prevent unwanted leaks. These papers are available in Singapore's pharmacy and maternal shop.case

Need help? Do not worry. Need Help? Do not fret!

If you have any doubts about this, consult with the Maternity Advisor. He will give you the right advice based on your child's situation.

Asianperanto has begun a support group for breastfeeding mothers. You can join the other mothers for advice!

Source: www.theindusparent.com

Written by

theIndusparent