கர்ப்ப காலத்தில் நெல்லிக்காயின் 7 அற்புதமான நன்மைகள்

கர்ப்ப காலத்தில்  நெல்லிக்காயின் 7 அற்புதமான நன்மைகள்

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்து நெல்லிக்காயில் உள்ளது.இதைப்பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள மேலும் படிக்கவும்.

Nettakai is known as Indian Gooseberry and is known for its powerful refreshing food. "The fruit is packed with vitamin C, micronutrients and nutrients," said Nirupta Seth, Nutritionist, Pacholi Spa & Wellness Center, Delhi. Tions.

A gooseberry or two to three teaspoons of juice daily is essential for a pregnant mother. Seth says, "The advantages of this will certainly help in the delivery of the baby."

To see some of the benefits of Nellikai, click on the next picture!

1. Can mood change? No longer!

Increased mood changes during pregnancy. Hormonal changes can not control your emotions properly. If you lose patience on the milk you have, the puppy will appear to watch the video and tears.

Gooseberry controls such a change of mind. It will calm your mind and body

2. Remove the constipation

Constipation is a common problem during pregnancy. The gastrointestinal tract may cause the relaxation of the muscles. You can slow down and reduce the function of the digestive system. The fiber is filled with fiber and helps control the bowel function. This makes the constipation relief in pregnancy.

3. Pregnancy diabetes

Pregnancy and diabetes are caused by the change of the body's insulin. Diabetic resistance in nellicillin is high.

4. Lack of chance of diarrhea

Gooseberry. The nail cure helps to increase the memory power of children. And, helping to feed.

5. Relieve heartburn and acidity

Heartburn and acidity occur due to changes in the hormones. Even though it is a common problem, it can cause some sort of embarrassment.Amala juice has the ability to prevent problems like heartburn and acidity.

6. Iron was full of nutrients

Gooseberry certainly helps to fight against anemia during pregnancy. Also, the presence of vitamin C in the diet helps maintain iron and hemoglobin levels. Maintaining the function of digestive system helps in prompting rapid digestion. Helps relieve indigestion problems.

7. Controls the infectious diseases such as UTI

"Vitamin C in Nettiaca helps fight against all kinds of illnesses," says Seth. Pregnant women are more susceptible to kidney infections, and the gooseberry can help control it

Written by

theIndusparent