கர்ப்ப காலத்தில் ஜவ்வரிசி சாப்பிடுவதற்கான நான்கு முக்கிய காரணங்கள்

கர்ப்ப காலத்தில் ஜவ்வரிசி சாப்பிடுவதற்கான நான்கு முக்கிய காரணங்கள்

ஜவ்வரிசி, இந்தியாவின் பாரம்பரிய உணவு மட்டுமல்லாமல் , விரதத்திற்கு ஏற்ற உணவாகவும் இருக்கிறது.. இதற்கும் மேலாக, கர்ப்பகால மாதங்களில் உங்களுக்கு உதவும் பல நலன்களைக் கொண்டுள்ளது.

In the previous article, we discussed why the baby was good. In today's article we are going to see why the food is so good for you and your child during pregnancy.

It is easy to digest because it is rich in nutrients.

Whether you are first pregnant or waiting for a second child's visit, it's important to take care of your food and overall health.

Jawarsi is not only traditional food in India but also a food for fasting. Moreover, it has many benefits to help you in pregnancy.

Benefits of Jr. during pregnancy

 
கர்ப்ப காலத்தில் ஜவ்வரிசி சாப்பிடுவதற்கான நான்கு முக்கிய காரணங்கள்

1. Improve your digestive effect   

Since your digestive system has a cool effect, it helps to improve digestion and prevents constipation. Most women have constipation and heartburn in pregnancy during pregnancy.

Constipation makes you feel embarrassed. Jawarsi is easy to digest and acts to expel toxins from the body.

2. The best way to start tomorrow with power

If you eat your breakfast, you can be refreshing all day long.

Do not spend the pregnancy months tired or tired because of providing instant energy.

Furthermore, Jawarzi will help to take care of the baby or do other things. When the stomach is over, it will give you the strength to work longer.

3. Prevent the child's disabilities in the womb 

Do you know that the most important vitamin B and folic acid in the jet is to prevent birth defects? Ensure that your child will grow healthy and the baby's growth in the womb.

4. Helps to increase weight 

If the doctors have suggested that there is no weight for pregnancy, you can add it to your diet. If carbohydrates  are high, these months will help increase your weight.

You can also make a variety of ingredients such as javasiri kchachi, javarisi soup, javarisi chad, javarisi saltupa.

Written by

theIndusparent