கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுக்க சரியான நேரம் எது?

கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுக்க சரியான நேரம் எது?

கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுத்துக்கொள்ள சரியான நேரத்தை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

If you ask any pregnant woman, the important thing to ask for a doctor is to say folic acid.

 
கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுக்க சரியான நேரம் எது?

What is folic acid?

Folic acid is a type of vitamin B9. It helps to create nucleic acid that helps in producing certain parts of the genetic material. This is why doctors are recommended to take folic acid during pregnancy.

What is the right time to take folic acid during pregnancy?

Only after eating it all the vitamins are absorbed in the body. Therefore, it is recommended to take the folic acid while eating both the food without the food.

And, if possible, eat with breakfast. You will not forget to eat in the middle.

What does folic acid do?

Folic acid helps to create more red blood cells. Furthermore, the baby's brain helps keep it healthy. Folic acid has a large role in preventing defects such as chewing gums.

 
கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுக்க சரியான நேரம் எது?

The baby's neurotransmitter helps to develop the brain and the spine.

Folic acid protects your baby against defective:

 • Low weight in birth
 • Split lip and nickel
 • Birth defects
 • Development
 • Miscarry
 • Miscarriage

 
கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுக்க சரியான நேரம் எது?

Folic acid protects the mother against defective:

 • Birth complications
 • Miscarry
 • Heart problems
 • Alzheimer's disease
 • Stroke
 • Some types of cancers

Should I start to eat folic acid?

Folic acid is recommended for most women by their doctor's advice. However, if you are already planning to conceive, you may begin consultation with your doctor before consultation with the folic acid.

According to some medical reports, any healthy woman in pregnancy may begin to take folic acid.

The best time to eat folic acid is to start with the child's intentions. After you become pregnant, it helps you and your baby stay healthy.

The first 3 to 4 weeks are the most important

Most defects that begin in the womb will occur within the first 3 to 4 weeks. So begin to eat folic acid before pregnancy starts.

Reduces the incidence of miscarriage or miscarriage

If you start to eat folic acid a year before pregnancy, you can reduce the risk of depression and miscarriage by up to 50 percent.

 
கர்ப்ப காலத்தில் ஃபோலிக் அமிலத்தை எடுக்க சரியான நேரம் எது?

Natural sources of folic acid

 • Spinach
 • Lentils
 • Citrus fruits like orange and lemon
 • Rice
 • Beans
 • Turnip
 • Mustard
 • Broccoli
 • Papaya
 • Strawberries
 • Green peas
 • Kidney beans and rajma
 • Ladyfinger
 • Butter
 • Almonds
 • Sunflower seeds
 • Flax seeds
 • Beetroot
 • Cauliflower
 • Carrot

How much folic acid should be taken?

Depending on your pregnancy or pregnancy, the following is the recommended amount of folic acid to be taken. However, if you want to know the exact amount of time, consult your doctor.

 • Trying to conceive - 400 mcg
 • The first three months of pregnancy - 400 mgg
 • Four to nine months pregnancy - 600 mgg
 • Until breastfeeding - 500 mcg

If your baby is breastfeeding, you can consult your doctor and stop folic acid.

Written by

theIndusparent