கர்ப்பாகால வாரம் 5: தாய்மார்களுக்கு வழிகாட்டி

கர்ப்பாகால வாரம் 5: தாய்மார்களுக்கு வழிகாட்டி

உங்கள் குழந்தை தேனீ போல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.மூளை, முதுகெலும்பு, நரம்புகள் மற்றும் முதுகெலும்பு வளரும்.உங்களுக்கு இப்பொழுதுதான் காலைநேர குமட்டல் ஆரம்பிக்கும்.குழந்தைக்கும் உங்களுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வேலைகளை தவிர்க்கவேண்டும்.

How big is your baby?

Now your child's size can be evaluated. It looks like a puddle without a human being.

week by week pregnancy guide: week 5

Your child's growth

1. His main organs like the kidneys and liver are beginning to grow agile.

2. Start to separate in the heart chambers and rapidly increase the blood flow - this is the busiest message in the weekly account guide.

3. The bowel begins to form.

4. The child's brain, spine and nerves begin to grow.spine and nerves begin to grow.

5. The hands and feet begin to grow slightly.

Pregnancy symptoms

Even if the outside world does not know any difference, your body begins to point out the symptoms.

1. Your breasts are soft

In the morning comes nausea and fatigue

2. The kidneys are expanded and often appear to urinate.

Pregnancy maintenance

This time requires a lot of rest and enthusiasm.

Ask your husband how to share this good news with family and friends.

Your checklist

Take a detailed account of your and your family's family. If the baby is affected by any disease, the doctors will immediately inform you.

This is the time to verify your work and lifestyle. Make sure you have any immediate removal of your child's life.

Written by

theIndusparent