கர்ப்பமாக முயற்சிக்கிறீர்களா? உங்கள் தைராய்டு அளவை இப்பொழுதே சோதித்துப்பாருங்கள் ..

கர்ப்பமாக முயற்சிக்கிறீர்களா? உங்கள் தைராய்டு அளவை இப்பொழுதே சோதித்துப்பாருங்கள் ..

ஒவ்வொரு பொசிஷினில் உறவுவைத்து கொண்டாலும் , கர்ப்ப பரிசோதனையில் நேர்மறையான முடிவுகள் வரவில்லை என்றால் உங்கள் தைராய்டு அளவை சோதித்து பாருங்கள். கருவுறுதல் நிபுணரை அணுகுவதற்கு முன்னால் உங்கள் அளவை சோதித்து பார்க்கவேண்டும்.

If you have a relationship with each position, check your thyroid level if you do not have positive results in pregnancy tests. You should check your size before accessing the fertility expert.

Many women do not know about the control of the thyroid hormone on fertility. Paniyaatraadha can reduce the chances of concreting the thyroid gland. Significant symptoms that can not be correctly diagnosed the thyroid hormone:

1kalaippu

2.Unless menstruation

3. Fall fall

4.Handness variations

5.Weight changes

How your thyroid affects your pregnancy

Adams controls almost every activity of the human body, including the thyroid gland, the metabolism, blood calcium levels, energy production, hormonal balance, reproduction and weight maintenance that lies below the apple and voice box.

Hypothyroidism, which causes mobility, affects the ovulation cycle and leads to irregular menstrual cycles. Reduce the possibility of diagnosis. It affects miscarriages. If left untreated, it can lead to further infertility.

Research says

In 346 women, a research was conducted to evaluate the effect of thyroid hormone and inflammation of the hypothyroidism on stomach cases. The findings of the researchers can be found here.

Learn about the outcome of research and continue to read what to do to find out if you have thyroid problem. Continue reading

Of the 1,394 infertile women, 23.9 percent were hyperthyroidism (TSH> 4.2 μIU / ml) After the treatment, 76.6 percent of infertility affected women within a year.

The measurement of 2.TSH and PRL should be done at the initial stage of the fertilization test.

From 3 months to 1 year, oral and oral therapy can treat the thyroiditis.

What can you do?

If you are trying to conceive for the last six months, ask your doctor to ask about thyroid problem. T3, T4 and TSH levels will be given to a simple blood test. Then, the thyroid tablet will be prescribed.

There is a chance to conceive after a month of treatment! Congratulations!

Written by

theIndusparent