கர்ப்பகால வழிகாட்டி: 4 -வது வாரத்தில் நீங்களும் உங்கள் குழந்தையின் நலனும்

கர்ப்பகால வழிகாட்டி: 4 -வது வாரத்தில் நீங்களும் உங்கள் குழந்தையின் நலனும்

ஒரு புள்ளி போன்ற அளவில் உங்கள் குழந்தை இருந்தாலும், அதன் உறுப்புகள் வளர்ச்சியடைந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும்.எங்கள் கர்ப்ப வழிகாட்டிகள் மூலம் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

How big is your baby?

This is the week of the beginning of the child's embryonic period

The size of the child is very small.

Week by week pregnancy guide

Child development

 1. Amanotic Sock Growing .. Until early pregnancy, this is the place where your baby is.The baby will produce red blood cells.
 2. All of the elements begin to form within the first six weeks (some functions may begin!)

Pregnancy symptoms

 1. Check out pregnancy test devices to ensure your pregnancy.] Check for a week after a menstrual day for precise results.
 2. Soon,   nausea can cause feeling .
 3. Progesterone is caused by increased levels of hormone.
 4. By the time the baby travels to the biodiversity and enters itself. Bleeding occurs.
 5. Moody hysteria caused by climbing hormones.

Pregnancy maintenance

 1. If you confirm your pregnancy, stop smoking and caffeine.
 2. Avoid the unsweetened cheese, non-steaming meat and unhealed egg, such as a compound and breeze, to avoid eclipse and salmonella syndromes.
 3. Avoid fish species that have mercury levels such as Shark, Sword Bish and King Magarell.

Checklist

 1. If you use a pregnancy test device as a positive, your feminist doctor should appoint a pre-appointment appointment .
 2. Get advice from your doctor before you take medicine.
 3. You have to pay more attention to the food you eat . To improve your health, you need to have high maternity vitamins .

Written by

theIndusparent