என் மாமியார் என் திருமணத்தை காப்பாற்றினார் .. அதிசயம் ஆனால் உண்மை.

என் மாமியார் என் திருமணத்தை காப்பாற்றினார் .. அதிசயம் ஆனால் உண்மை.

"எனக்கு முன்னால் திருமணம் செய்த இரண்டு மூத்த சகோதரிகளிடம், கொடுமைக்கார மாமியார் மற்றும் அவர்களது தந்திரமான வழிகள் பற்றிய கதைகள் தினமும் வீட்டில் அரங்கேறியது"

கொடுமைக்கார மாமியார் பற்றிய கதைகளை நம் வாழ்க்கையில் ஒருமுறையாவது கேட்டிருப்போம்.ஆனால் எல்லா கதைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது.இந்த புத்துணர்ச்சியூட்டும் கட்டுரையில்,மும்பையை சேர்ந்த சிருஷ்டி, எழுத்தாளர் சோஃபின் மக்ஸூதுடன் தன கதையை பகிர்ந்து கொண்டார்.

"Five years ago, my wedding to arrange the time, my mother-father-about big expectations iruntatillaikatal tirumanamallamal, family arranged marriage, because my life fate of the substance dependence terintukontenen before the marriage, the two elder sisters, abusive laws and Stories about their tricky ways debuted at home everyday "

My husband was stuck in front of him. As the lady changed, we told us beforehand that it had stopped before.

They said that they had changed their minds as they had a wealthy NRI than their consent.

"The facilitator" My sister sarcastically looked at my mother-in-law's guilt over them easily.

It took a difficult decision

However, my parents told me to trust me and my parents.I am more than 30 years old. My parents are tired of searching for the right match.My fiancée is good and is in good work. And the family was like the average Indian family.

I found this fit to see fit. Moreover, I respected my intuition and agreed.

Without any kind of fate, my marriage took a simple way.Because of the past bitter experience, my husband and family did not want to have a big marriage.We do not want to disturb my parents,

என் மாமியார் என் திருமணத்தை காப்பாற்றினார் .. அதிசயம் ஆனால் உண்மை.

There was no happiness in my marriage. We had no relation to happiness, and we went to a relative party.

In between these systems, both my husband and my husband did not get enough time to go.In the first month of my marriage, I was insisting on honeymoon.I got a severe response to this.We do not have sex with us. Without love we had only sex.

I do not want to speak a word with me.We are both aliens living under one roof.

My mother-in-law knows the matter

It seems like something is not right for my mother-in-law.One day she asked me to sit and tell me how my marriage is going.He decided to speak to me first of all,

I have shared my mental anguish completely.My convincing me and advised me to talk to my husband.He told me to hear about the thing that had been tied to me.

That night I talked to my husband. He still admitted he was hurt by the broken assumption.That girl was worried about being a long-time girlfriend and rejected herself for a rich consent.I felt like a second dawn

I went to my mother-in-law and told me that she would support my husband. The next day, he sat down with us and advised me not to waste my life with my husband.

Why couples argue

If he knew he was sorry he would not have made a marriage soon, and after marriage, my husband should be held responsible for my happiness. From my mother's place to my mother.

We tried to fix it

In the coming days, my mother-in-law and I tried to work as a team. Under no circumstances did I compel me to take my husband out of mourning and give me two choices whether I am ready to accept me as a wife or go to divorce. I chose the initiative.

Even though not for my uncle, I chose my parents for the happiness.My mother-in-law arranged for our two darts. Sometimes a book book will be ordered at the hotel to order both.

Custard for my husband made a lie and told me that I did it.When I looked amazing, a job looked at me and looked at me. My mother-in-law will order my husband to book ticket for my birthday.

My husband and my father-in-law will appreciate me. And sometimes, my husband will speak about me alone and alone. I will appreciate how much patience I am and how I feel the sense of change in the moment of his moment.

First we became friends

He was married to me in front of her lover.He is not ready for another relationship. He needed some time to get hurt.It was just like a joke because he gave me my body.

wife

My mother-in-law was my goddess.And without listening to my sex life. I seemed to be used.First, he gave me the importance of my happiness.I just wanted to give me only when it appears.My mother-in-law was my friend and guide.

Edit CSS.

My husband told me to go veroru oorukku to work. He said he was giving us an opportunity to live and an opportunity to relieve relatives.First of all, we comforted us that our happiness was important to him and that he would open the door any time.

She behaved like a suggestion.Then I realized the truth and reality in it.Now my husband bought flowers for my Valentine's Day. There were more things to share between our two.

My friends will often tell me that my mother-in-law saved my marriage.True. He was a god who rescued me from much embarrassment and suffering than marriage.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent