என் கணவர் ஒரு செக்ஸ் அடிமை.எனக்கு இப்பொழுதுதான் தெரியவந்தது

என் கணவர் ஒரு செக்ஸ் அடிமை.எனக்கு இப்பொழுதுதான் தெரியவந்தது

செக்ஸ் அடிமைத்தனம்: வேறு எந்த அடிமைத்தனம் போல் இல்லாமல், உங்கள் துணையை பெரிதும் பாதிக்கும் அடிமைத்தனம் இதுதான்.சிங்கப்பூர் பெண்ணின் இரண்டு வருட கால கணவர் செக்ஸுக்கு அடிமையாகி இந்தக்கதையை இக்கட்டுரையில் காணலாம்."அவரது செக்ஸ் அடிமைத்தனம், என்னுடன் உணர்ச்சிரீதியாக விளையாடுவதுபோல் இருந்தது "

Sexual addiction : Unlike any other slave, your partner will greatly affect your mate

This is the slogan of the Singaporean girl's two year old husband.

"His sex slavery was like playing sensibly with me"

37-year-old Eunice is 38-year-old Taral's second wife. He works as an HR R & D. He shares with us the sadness that he struggled with.

I do not know why Darling's first marriage failed. He obviously does not speak many things. However, I decided that I would not talk about some of the things that would give him discomfort.

One year after marriage, we found a difference in our bedtime. Despite sex, there is no love in it.

He will tell you to watch porn video with him. I'll also see. He will try to do it with me. I would like to use it as a porn actress. It is not as if he saw his sudden strength and lust, he did not have a relationship with me.

I will get angry with him because I do not give too much sex.I will fight out with me and leave the house.The day will come back in the morning.I will refuse my calls.

Written by

theIndusparent