"என்னால் எட்டு மாதங்களாக கருத்தரிக்க முடியவில்லை. பிறகு ஏன் என்று தெரிந்துகொண்டேன்.."

"என்னால் எட்டு மாதங்களாக கருத்தரிக்க முடியவில்லை. பிறகு ஏன் என்று தெரிந்துகொண்டேன்.."

"மூன்று மாதங்கள் முயற்சி செய்த பிறகு, எனக்கு மாதவிடாய் வரவில்லை.சந்தோஷத்தின் உச்சியில் இருந்தேன். அனால், கர்ப்ப பரிசோதனை சாதனத்தில் முடிவு எதிர்மறையாக அமைந்தபோது, என் நம்பிக்கை உடைந்துவிட்டது"

Like all women, I decided that the child could get two years after marriage. I was married at age 24. Because my carrier life does not stop halfway, I pushed the baby away.

Work and other obligations. However, the days have changed for months and months and years. I decided that this is the right year to get the child.But I only realized that childhood is not so simple.

Meanwhile, my weight is also great. My ring and my jeans bundle came in. I thought that this was the reason for my training and my lifestyle. I tried different positions to see two lines on the test device.

Nothing worked

Anything in it is worthless. my mother

And I asked all the necessary conditions to conceive to the relatives, "A pillow said," Use the pillow underneath the hip. "Eat lots of coconuts and increase the ideological opportunities." But none of these tips worked for me.

After three months of trying, fortunately I did not get mental. I was at the top of the moon. However, when the decision on the pregnancy test came in negative, my belief broke down. I thought that the result of Struts I came from trying too much was not good for me.

Three months later I did not get menses.The test was still inconvenient.I was very worried. I met my maternal doctor. My

TSH (the thyroid stimulating hormone) was first tested.

Read how your thyroid size affects your fertility! Continue reading

My fertilization is a delayed cause

Yes, my irregular menstruation. The only reason for conceiving was the same - my hypothyroidism. There were symptoms of nasal mood, severe fatigue and hair loss. However, it did not take much seriously to think of it.

However, I was fortunate to have a good maternity doctor at the right time. After coming out of the sourdough results, he wrote the medicine for a month.He told me to stop my pregnancy plans temporarily.

Thyroid 2

Two months later, he asked to test the DHH status.Unfortunately, everything went back to normal.Allowing me to start my pregnancy plans. Do you know the matter? Within a month I was pregnant. There were two red lines on my test device. The magic of ordinary missionary posture!

Low levels of thyroid hormone or functional thyroid gland can interfere with the process of neighboring activity. It affects the fertility of fertility. Basic causes of hypo thyroid, such as Mayo Clinic.Auto Imon or Pituitary Disorders, can reduce fertility.

If you are facing the same problem as me, you need to check your thyroid levels. Your hormonal, mood swings, and other hormonal changes that affect your body and peace of mind may be thyroid.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent