முட்டைகளைப் பற்றி 5 தொன்மங்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதான முறைகள்

முட்டைகளைப் பற்றி 5 தொன்மங்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதான முறைகள்

இந்நாளில் முட்டைகள் பற்றிய சில தொன்மங்களை உடைப்போம்.உங்கள் அன்றாட உணவில் ஏன் முட்டைகள் சேர்க்கப்படவேண்டும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

"Sunday Ho Ya Mande, Rose Gao Ante"

We would have heard this gingle for a hundred times.When we had an egg we had the fun to sing this song. If the time you cook does not seem enough, the egg will help us.

And there are additional benefits.

But still, there are many myths and myths around the eggs. Therefore, on World Egg Day (founded in 1996 at the IEC Vienna Conference), we will remove some myths about egg. You must definitely add egg to your daily diet.

Pregnant mothers should definitely take care of this.

 
eggs

1. 5 myths about egg

Increasing the cholesterol levels: Include the amino acids that you and your child need in the egg.But if you do not take into account all of the fat and saturated fats, then say that it increases your cholesterol fatigue.If you do not want your body to lose weight, avoid the embryo

2. Weight of more than one egg

 If you eat more than three eggs per day, you will definitely increase the weight. But if you eat at a certain level (2 for adults 1), you will not have any harm.

3. The pregnant clams should not eat eggs

Dr. Rahul Mansanto, CSRRI Hospital, New Delhi, Clinical Counselor and Diagnostic Endoscopic Surgeon explains this. Vitamins and minerals in the beds will greatly help the child's brain development. It is necessary to avoid unhealthy eggs. "

4. Washing the egg will reduce the nutrients

Salmonella bacteria on the egg are believed to be dissolved in water when washing. But salmonella bacteria are inside the egg. Washing the egg is nothing but salmonella bacteria.

 
eggs

5. There is no nut in the country egg than white egg

The color of the egg and its nutritional value does not have any symptoms. The color of the egg depends on the colored color. Two types of eggs are the same nutrient value.

The most important question that can arise now is how children can introduce egg.

Eggs with about 6 g Protein and 14 essential vitamins and nutrients will be healthy foods for children. Like Dr. Monsanto, the bowl in the egg is the best combination of the baby's brain development

So there are some ways to introduce eggs to your children.

2 simple ways to introduce eggs to kids

1. Boil the egg. Make sure they are thoroughly squeezed and well spiced.

2. Now add 1.5 teaspoons breast milk / bottle or water to the white part. This is the right way to feed the baby.

Do not add salt or sugar. As a child grow up, slowly breastfeeding and breastfeeding can be eliminated.

We hope this information will help your eggs taste better!

Written by

theIndusparent