உங்கள் 10 வயதிற்கு குறைவான பெண்குழந்தைகள் பூப்படைவதற்கு காரணம் இதுதான்.

உங்கள் 10  வயதிற்கு குறைவான  பெண்குழந்தைகள் பூப்படைவதற்கு காரணம் இதுதான்.

9 வயதிற்குட்பட்ட சிறுமிகள் பூப்படைந்துவிடுகிறார்கள். அதே வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்களில் கைனேகோமாஸ்டாஸ்டியா அல்லது மார்பக விரிவாக்கம் போன்ற நோய்கள் கண்டறியப்படுகிறது.

If you have given your child a glass of milk everyday then you should stop it now.Uncle parents! Oxytocin, along with milk, is hormone intact

True!

In addition to the milk absorption, oxytocin, which causes the milk to produce more milk, is associated with your worry.

Moreover, this hormone does not only affect animals, but also makes young girls grow faster. In a report daily daily, oxytocin supplied for high secretion will reduce inflammation and bring infertility.

Indian children are puberty

Oxytocin has a higher rate of childhood. Studies have shown that children below the age of 10 may contract very rapidly.
milk

Although hormone infringement is prohibited, oxytocin is secretly transported to cattle.

Veterinary University director Dr. V. Tiupurkar has been injected into "oxytocin or Pidose's pregnant women to stimulate miscarriages. For oxytocin, two times a day in livestock is fed into livestock.

Dr Rahul Kumar, pharmacologist at Chhatrapati Shahuja Maharaj Medical University, said: "Oxytocin affects the hormonal fertility of women, especially that of women.

How to reduce adolescence in children?

"In the 1990s, women under age 16 were mostly female. In this age, children under the age of 9 or 10 are rapidly puberty. Children under the same age are diagnosed with cyanagastastia or breast enlargement.

"External sources like oxytocin in milk production can cause hormonal imbalances in the body. India's Health Ministry and the Drug Control Body has imposed strict laws to control the harmful use of hormones in children. Hormones and pesticides in food and milk products The laboratory must be established to check the size. "

Why is this hormone not banned in India?

In response to the question arising in your mind, the oxytocin hormone has been banned in pharmacies.

"This hormone can not buy without the doctor's recommendation" as per section 12 of the Food and Consumer Goods Regulation Act and Drug Control Act,

Unfortunately, it is still being sold illegally. Because of the increase in production, milk owners are being paid in secret. This demonstration is much more damaging than good; Most of the victims are boys and girls.
milk

You have to do this

In your milk labs

There is a way to find a sample mold. Based on dietary guidelines, you can find ways to diagnose the home.

1. Water: Pay a dripping milk on the glossy smooth surface. The milk will leave the trail at the destination. However, the contaminated milk does not leave the barrier quickly.

2.Digital: Mix  5-10 ml of milk and detergent with detergent. If you have foam in your milk, you can find mulch

3 Synthetic Milk:  Artificial Milk is tasteless to taste. It is yellowish in high heat. If you have a soft soap between your fingers,

4. Starch : Shake a little iodine in milk. Being blue, it is a sign of stroke in milk.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent