உங்கள் மனைவி மனஉளைச்சலோடு இருப்பதன் உண்மையான காரணங்கள் இவை!

உங்கள் மனைவி மனஉளைச்சலோடு இருப்பதன்  உண்மையான காரணங்கள் இவை!

எந்நேரமும் உங்கள் மனைவியிடம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் நீங்கள், அவர் ஏன் உண்மையில் மனஉளைச்சலோடு இருக்கிறார் என்பதை யோசித்து பார்த்ததுண்டா?

Now you have come home from the office.When you think you can drink a cup of tea with your wife, he is not in a mood to talk to you or drink tea. What are you going to do now

Do you want to know that he is in my mind? No. "Why do you always breathe?" That will be heard. Did you think that this question was his cause of depression?

These are the real reasons why your wife is depressed!

1. Finding offense for everything

Your wife is responsible for keeping the house clean, taking the child to school, and finishing his office job. But if there is a dirty fabric on the floor, what's the reason you hurt her to tell her that house and family?

Bad helper

Is this your responsibility too? Then how did he come to him?

Can crime?

2. The wheel runs on the feet

It is he who leaves children in school and cooks for mother-in-law and a daily housewife. All this is completely a wife's obligation. Has he ever knocked on and shared his house in equal terms?

3. Insomnia

An Indian wife does not have a vacation. All days are the same. When children come in life, even the baby will not even have time to sleep. If you're a mother of a child, you must stay awake all night.

Go to the next page to find out your reasons for your wife's depression. Continue reading

In such cases, have you seen children for an extra hour sleep? Think about it

4. Listen to his demands and listen

Any time you find fault with your wife, do you hear his depression? Have you heard the requests? Even if the baby's lesser marks, the materia's daily pitch or office work might be too heavy.

At least once, calm him and give him a cup of tea. Let's talk to him. Ask what the problem is. He needs a drain to pump the heart. He will thank you at one point.

5.  occasional treat like a queen

Mother, wife, daughter, and daughter-in-law are women in their everyday life. Sometimes, they need more time to breathe. Your wife must sometimes be like a queen and a child. Take out from time to time! His happiness is your happiness!

Source: www.theindusparent.com

Written by

theIndusparent