உங்கள் பிள்ளையின் கூச்சல் தீவிர மனநோயின் அடையாளமாக இருக்கலாம்

உங்கள் பிள்ளையின் கூச்சல் தீவிர மனநோயின் அடையாளமாக இருக்கலாம்

கூச்சலுக்கும் மனநலக் கோளாறுக்கான சாத்தியமான அடையாளம் ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை பெற்றோர் எவ்வாறு அறிந்துகொள்வார்கள்? மேலும் அறிய படிக்கவும்.

It's normal for children to cry. However, there may be some places as a sign of mental health.

What is a tantrum?

Tantrum is the emotional upheaval that arises from the cries of weeping, stubbornness, embarrassment and anger.embarrassment and anger.

Tantrum is the emotional upheaval that arises from the cries of weeping, stubbornness, embarrassment and anger.embarrassment

It is a risky tandem that can not control the emotion. Sometimes it can be a symptom of a psychosis. Here are the symptoms you should notice

1. Against a family member: Being beaten , kicking and biting.When your baby gets angry  , do you ever have to take care of yourself? Then definitely need medical advice.

2.Child harm / self injury self injury : Some children will bite themselves, kick or bend themselves. This may be a sign of child mental stress.

3.Religious hysteria : If mental incidents occur more than 10 to 20 times a day or more than 5 times a day, the child may have mental health.

4.Multiple durations: A 25-minute hysteria can not be taken normally. Such children may have a mental illness.

5. It is impossible to calm behind the awakening: If a  child needs peace, then surely the child is a problem.

What can this be done?

If your child reveals one of these symptoms, do not worry.Please take a child mental expert.And he will advise you how to take care of a child like this.They will advise you to cope and help them.

If the child has a mental illness, do not worry about it. They need to take extra effort to help them.

Anxiety and stress are also a common problem for children. With the help of proper treatment and medication, the child can live a good life.

Written by

theIndusparent