உங்கள் குழந்தை வெளிநாட்டிற்கு சென்று படிக்கவேண்டுமா? இந்த ஐந்து 5 பழக்கங்களை ஊக்குவிக்கவும்

உங்கள் குழந்தை வெளிநாட்டிற்கு சென்று படிக்கவேண்டுமா? இந்த ஐந்து 5 பழக்கங்களை ஊக்குவிக்கவும்

இந்த 5 அடிப்படை பழக்கங்களை உங்கள் பிள்ளைக்கு சொல்லித்தருவதன்மூலம் அவர்கள் சுயாதீனமாகவும், நம்பகமானவர்களாகவும் , வெளியுலக அறிவும் பெற்று வளருவர்.

Children want to send abroad for higher education. Still, you have to prepare your children to handle the new environment.

Five habits to start with your children

By telling your child These 5 basic habits, they will become independent, trustworthy, and external knowledge.

 
உங்கள் குழந்தை வெளிநாட்டிற்கு சென்று படிக்கவேண்டுமா? இந்த ஐந்து 5 பழக்கங்களை ஊக்குவிக்கவும்

1. Take the appropriate steps for age-appropriate work

Parents have a widespread idea that children do not want to work at home. However, the practice of working at home can help a lot later in life.

Even if your care is not available, your child will grow independently. And your child will begin to take responsibility for their actions. Helps create their qualities.

Setting goals 

A goal is to get children to study and get a place in a good college institution, and a goal for children to achieve that goal.

If you have a difficult goal in the beginning, the kids will be the mountains

Instead, it is better to set a small target. Begin by completing a special book, setting up a small book like a learning instrument.

3. Speaking openly  

It is important that you develop strong communication skills with children.

Children, what happens in their lives is the most important thing to share with you. Hereby you can find out what's going on in life. Even if you are not physically present, you can learn their lives mentally.

4. Study for Life 

Tickets can not be taken into account only if they get good marks in accounting.

Understanding their budgets and understanding of the country's monetary value.

If you live in your own, you will be forced to look after their own cost. The planning is very important and the understanding is very important.

5. Have to practice with others 

Friends should keep good friends from their age groups. In the circumstances that leave the family, friends are our relatives.

Even if your child does not talk too, just teach your hi hello to those in their class. Encourage at least basic skills such as greeting to peers who stay in the same host. At times, it's easy to associate with the same minded colleagues.

Written by

theIndusparent