உங்கள் குழந்தை குறட்டை விடுகிறானா? இது உயிருக்கு ஆபத்தாக கூட இருக்கலாம்.

உங்கள் குழந்தை குறட்டை விடுகிறானா? இது உயிருக்கு ஆபத்தாக கூட இருக்கலாம்.

இந்த ஆபத்தான நிலையில் உங்கள் குழந்தையின் சுவாச ஓட்டம் சில காரணங்களால் தடுக்கப்படுகிறது.இதனால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படலாம்

Recently, I was very worried about my friend and me. When asked what was the matter, she said that her son was ill and that she and her husband had failed to find the symptoms.

At the end of the day, the child began to notice that the baby started to snatch. In the end, it was fun and fun to the father of Petra. But in spite of some days, we thought that it was a nasal dose and gave it the medicine.

But there is no improvement in the condition of the child

Soon, it was hard for school to get upset. This child is often angry about this. Even if you go to sleep at the right time, you will not be able to get up in the morning.

A few weeks later, my friend and my husband were invited to school. He complained that his son did not pay much attention to the class and not study the lesson. Also, it is often revealed that the class is tired.

When they decided to take the baby for medical examination, they found the unintended decision.

Sleep was found to have apnea for the baby.

What is Sleep Apnea?

The respiratory system is blocked for some reason. In some harsh occasions, there is a greater chance of breathing. If you are not treated at the right time, it will lead to other problems.

 
உங்கள் குழந்தை குறட்டை விடுகிறானா? இது உயிருக்கு ஆபத்தாக கூட இருக்கலாம்.

Signs that need to be detected at night

 • Snoring more than three nights a week.
 • Breathing, breathing or breathing for a few seconds.
 • Sweat during sleep
 • Sleeping in the abdomen, sleeping abnormally, sleeping in sleep, heading in unusual angles.
 • With full toilet training, frequent sleeping urine.

Symptoms to be detected during the day

 • Sleep and fatigue
 • It's hard to get up in the morning
 • Dreaming in the day
 • Community, behavior and learning issues
 • Mood swings, irritation, sadness, vigilance, agitation (unreasonable behavior)
 • Talking with the nose

what to do

Do not take it lightly, go to the doctor immediately and consult. Many large hospitals offer sleep treatments on sleep apnea. Doctors will be advised to consult the next treatment.

Written by

theIndusparent