உங்கள் குழந்தையின் அந்தரங்க பாகத்தை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் மனதில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள்

உங்கள் குழந்தையின் அந்தரங்க பாகத்தை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் மனதில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள்

முதலில் சில சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் . குழந்தைகளோடு கொஞ்சி விளையாடி இந்த கலையை எளிதில் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

If you're the first to be a mother, cleaning the baby is a chaotic and difficult task.

 

While cleaning the ear, eye, nose and mouth is difficult, cleaning the privacy parts may be challenging.

 

Clean up your child's personal components: to do and do not

 

It is necessary to clean the newborn baby. It also applies to the privacy part.

 

If you think that cleaning up the privacy of children is a challenge, do not worry,

 

First there are some doubts. Playing with children is easy to learn. You will be hard to clean your baby.

 

Cleaning the child's private parts: Tips for girls

 

Before cleaning, take care of your nails. You should take care of your baby.

 

Many times, the child's stools will reach the end of the vagina.It is necessary to clean this.There are some ways to do this.

 

  • Keep a wet cotton ball or soft wet cloth in one hand.

 

  • On the other hand, spread the trunk with your clean fingers.

 

  • Keep the wet cloth in the vagina clean.

 

  • Avoid sweeping and pressing.

 

  • Another time, wipe it with a clean wet cloth.

 

Bath time

 

In the first few weeks, use only water to bathe the baby

 

Use the soft wet cloth to smooth out the junior and further downstairs. Thus, the kidney problem is coming.

 

In the first few weeks of birth, swelling or pink excretion is common in the vagina area.

 

However, if your child has any pain, ask for a pediatrician immediately

 

Cleaning the child's private parts: Tips for males

 

Cut your nails to keep your baby unattached.

 

  • Use a thin wet cloth to clean the baby's penis.

 

  • In a few weeks, the head of the penis will be able to clean itself by itself. So do not press the tip.

 

  • For the most part, avoid using soap. Use only water.

 

In the first few weeks of birth, the baby's male mark may seem like swollen.Don't worry about this.Children's doctor will continue to care for this.Your care is definitely asked to the doctor

 

Written by

theIndusparent