உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

வளர்ந்து வரும் குழந்தைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை தாய்ப்பாலில் மட்டுமில்லாமல், கெட்டியான ஆகாரத்திலிருந்தும் பெறமுடியும். உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த வேண்டிய சிறந்த நேரம் இதுதான்.

The nutrients needed for the growing baby can be obtained not only from breast milk but also from hard food. This is the best time to stop breastfeeding your baby.

1. Pick the appropriate equipment

Handle the appropriate equipment

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

When you start to divert your child's attention, choose the appropriate equipment. Give the baby milk for the first eight months of pregnancy.But the milk from the eight-year-old child to the oyster bottle. Give milk to the baby more than a year old.

2 Pacify

Pacihpayar

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

If your child has frequent habits, give the pacifier to help the transition easier.

3.Fool his taste buds

Change the child's flavor

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

Take the breast milk from the breast milk first.To reduce the discomfort that you feel from your breasts. Taking milk from the breast will reduce milk production. One week later, mix breast milk with formula milk. Just a few weeks later, stop breastfeeding completely and give only formula milk.

4. Distract him

Divert attention

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

The distractions for children are natural. So for the first time, stopping breastfeeding can be used with a spiral strap and a colorful oyster cup or a light burning bottle. If you distract attention and forget breastfeeding, milking from this innovative bottle is still fresh and fun.

Let Let Daddy do it

Tell me to give my father

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

Tell the child's father to get involved. When your child no longer associates you with milk and food, this transition will be soft and soft.

6. Refuse

Refuse

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

When your child asks breastfeeding, refuse it immediately.It is difficult to see when your baby is crying. Even though this is good for both of you.Why should I stop breastfeeding?

Please be patient. As the baby grows to grow, you will not automatically understand and do not ask for it.

7. Offer rewards occasionally

Give gift often

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

In a few days, be sure to give any gift in the bottle or bottle when you drink milk.One sticker, toy, story or anything that he wants.And do not do it all the time.

8. Show and tell

Tell me

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

Tell your child that you are breastfeeding for other children of his age and say that no "grown" children will be breastfeeding.

9. Get physical

Touch

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

When breastfeeding, give more warmth and kisses for baby's taste. It is comforting to the child who leaves the breastfeeding.

10. Make it fun

Make it a fun time

உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்

Avoid Stress. Make the time to eat. Make a cup of fun when riding a horse on a new springboard or daddy.

Source: www.theindusparent.com

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

theIndusparent