உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

இந்த பனீர் பலகாரங்கள், குழந்தைகள் மத்தியில் நிச்சயமாக வெற்றிபெறும்.சுலபமான செயல்முறை, எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் இதை சமைப்பதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படாது.

உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

You have to try 5 packages.

Banair, amazing food for kids

Which is the only item that can cook a thousand different types of products and products at a time? Is it surprising to hear

This super diet is rich in calcium. In the years to come, the strong bones and pearl white teeth give the children the best source for the future ... do you know ... yes .. our Indian super food ... Baner.

Every day you can find other ways than to have a baby drinking a glass of milk. Baner products are among the many types. Children love the types of children.If you want to fill your child's stomach in minutes, the bananas are ideal.

Now do not intimidate children to eat.These snacks will disappear in the minutes of the plate.You will be satisfied with your pet's stomach and heart.

Continue reading to find out some tips to try it. Just take a minute to change your family to become a sniper!

Baner cutlets

உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

Baner for children: Baner cutlets

Children's birthday party will be easy to take to the evening snack or school. You can also get the love of your child's friends. Learn this point and envy others.

required things

 • 200 grams of banana pane
 • 1 cup boiled potatoes
 • 1 chopped onion
 • Salt / chilli / turmeric powder, to taste
 • 1 tablespoon ginger and garlic paste
 • 1/2 teaspoon garam masala
 • Fry oil

Process

1. Pour the tea and the potatoes well.

2. Fry the fennel. Mix the spices together for 2 to 3 minutes. Add the garlic paste. Fry until the green flavor goes away.

3. Now add the potato-paneer mixture. Mix everything before blending the spray. Add garam masala and chopped coriander leaves. Wait until it's hot.

4.After spraying, scroll the mixture into small balls.Turn them in any shape you like. Cookie Cutter can be used to cut shapes.

5. Add oil in a pan. Place the sprinkler at medium heat. Put the cutlet back for 2 to 3 minutes. Keep the cutlets until it turns into golden brown.

6. Serve with mayo or tomato sauce.

 Click Reading to read the Banana Cheese Rolls recipe !

Baner cheese rolls

உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

Baner for kids: Baner cheese rolls

required things

 • 1 cup Baner
 • 1/2 cup mozzarella cheese
 • 1/2 cup chopped onion
 • Salt to taste / chilli powder
 • 1/4 cup maida flour
 • 1 cup bread slices

Process

1. Make a mug of cream like gravy.

2. Paneer, mozzarella cheese, onion, salt and chilli powder and roll on the ball.

Then tap into smaller rolls.

3. Dip rolls in mixed mixture. Then rotate well on the bread pole

4. Boil the oil until it becomes tender

5. Serve with sauce or mint chutney.

Click Reading Read on to learn the Tava   Baner Recipe !

Tawa Panay Tawa Paneer

உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

Baner for children: Daava Baner

For children, the food should be delicious and stomach. Banana dish with small amendments will also apply to adults.

You can add this delicious spread in Parantha.Or, let's cook it as a delicious snack.

required things

 • 1 tablespoon ginger garlic paste
 • 250 grams of water
 • 2 tablespoons chut spice
 • Salt to taste, chilli powder, coriander powder
 • 1 small capsicum
 • Fry oil

Process

1. Cut the peanut into cubes. Add 3-4 hours (except coffee) to the cube with all the ingredients.

2. Cut the capsules into small pieces and add a pinch of salt

3. Next, add oil in a tava. Put the sprinkled paneer in the heat for a little while. Add the cabbage slices.

4. After 5 minutes, the binirin should be placed on the rim to boil up to the speed.

5. Serve with coconut or roll out a mixture of parata mango.

Click Reading Read about Banana   and Corn Salad Recipe !

Baner and Corn Salad

உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

Baner for children: Baner and Corn Salad

required things

 • 1 1/2 cup boiled sweet corn kernels
 • 2 boiled potatoes
 • 1/2 cup of butter
 • 1 small onion, chopped
 • 1 small tomato, chopped
 • 1 teaspoon lemon juice
 • 2 tablespoons chut spice
 • 1 teaspoon chopped coriander
 • Salt to taste

Process

Stir well the ingredients and then put them in the refrigerator. Give this child the gift of the boy who is tired of playing. Energy will rise and play again.

Baner Bhargi
உங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யவேண்டிய 5 பனீர் பண்டங்கள்!

Baner for children: Baner Bhargi

You can prepare this item in a few minutes.Actually, this can be done with the rest of the banana. Do you know how much is this facility?

required things

 • 100 grams of water
 • 1 shredded tomato
 • 1 chopped onion
 • Salt, chili powder and turmeric powder
 • 2-3 teaspoon digest
 • 2-3 tbsp oil
 • 1 teaspoon washed coriander

Process

1. Fry the oil in the pan. Add oil, then add the jelly. Once the pudding is over, add the onion and tomato.

2. Add salt, turmeric, chilly powder. Roast until the smell is gone.

3, Add the paneer and fry for 5 minutes. Add the parsley.

4. Serve with a breast or a sabbath. Otherwise, serve as a snack.In a few minutes the food will disappear.

 

 

Written by

theIndusparent