உங்கள் குழந்தைகளிடம் அந்தரங்க உறுப்பை பற்றி பேசுதல்: செய்யக்கூடிய மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

உங்கள் குழந்தைகளிடம் அந்தரங்க உறுப்பை பற்றி பேசுதல்: செய்யக்கூடிய மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

உங்கள் குழந்தை அந்தரங்க உறுப்பை பிடித்துக்கொள்வது இயல்புதான்.ஆனால் இதையே வீட்டிற்கு வெளியில் செய்தால் என்ன செய்வது?

talking to kids about private parts

As your kid grows, the more inquisitive he becomes!

Talking to your children about the privacy element: the children grow up, the doubts about it will increase

Many parents avoid sex education. In addition, talking about the children’s private organs will embarrass all parents

This title can not be over a period. The interest to know about body parts, the sooner the growing children will come. There should not be any humble feelings about its parts.

When naked while bathing or changing clothes, you have seen children touch up their private parts

They can not cut their curiosity only by eliminating them

It’s natural that your baby is holding the body of the body.But what if it is done out of the house?

By the age of 3 or 4, boys and girls will understand that there are different types of body. At this age, children play a “doctor” game with their friend.

This kind of situation must be carefully handled. As a result, children’s actions can be understood as “unacceptable” and “unacceptable.”

 

talking to kids about private parts

When did ‘doctor’ get complicated?

Why does the “doctor” get into the game chrome?

How to deal with such a situation is very important.We have to help you.

Read the list of what to do and do not do the following

Set the limits to the body part when it comes to “study”. Diver their attention by playing any game

Do not talk about this. After their friends left home, talk about this. Always say that you do not have to remove the clothes before guests

Read more to learn about “to do” and “do not do” about sex education.

Do not punish the baby if the bathtub and diaper have a stiffness. Anything that promotes the nervous system can have an erectile dysfunction in men.

It is also common in the winter when the bump is faced. Do not be afraid of the girl’s children putting their toys on their face.

talking to kids about private parts

It is normal for babies to try and touch their private parts when being changed

Children are touching their private parts.

If your child asks questions about one’s erection, do not laugh at it.

Initially speaking about this would be embarrassing.But understand that the debate about this will come later

Without having to be embarrassed, you should give your child the confidence to talk to you about anything.They will be grateful to you at the younger age.

Use the correct anatomical words for individual parts. Tell the penis, “penis”. Use a different word. That part will be ignored.

In that way your child will learn to speak words without embarrassment.People who have realized the real name of the children,

talking to kids about private parts

Have open and honest discussions with your kids. Never avoid their curious questioning.

Speak to children openly

From the age of three, tell the baby “good touch” and “bad touch.” Nobody touches his body without their permission. If you touch it, immediately tell your mother.

At the age of five. “Bad touch” can sometimes feel better. However, it is not right

As parents, children should understand this truth.

Children need to make them feel like the age of the child.Do not answer a question of the child’s childhood,

The child’s question should never be avoided. The debate that began in the system will lead to healthier discussions in the developing age.

Sex education is not to be embarrassed. Keeping them safe is the most important

How would you feel about your child’s questions? To share your experience with us, please register at the bottom

Written by

theIndusparent