இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு " சூப்பர் நானி" ஒருவரை பணியமர்த்தியுள்ளார்

இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு " சூப்பர் நானி" ஒருவரை பணியமர்த்தியுள்ளார்

ராஜ பெற்றோர்களான கேட் மற்றும் வில்லியம் தங்கள் குழந்தைகளின் சுட்டித்தனத்தை கையாள ஒரு சூப்பர் குழந்தை பராமரிப்பாளரை பணியமர்த்தியுள்ளார்கள்.

Researcher William and Kate Middleton seem to need help to raise their child

According to Netsum, their children are 3 years old

George and 2-year-old Princess Charlotte have hired a “Super Nanny” at a salary of £ 250,000. This unnamed Nani, currently working as a worker with Maria Borello,

Super nanny

The Nani, who is highly qualified and qualified, will be a great help to the state parents. He speaks fluently in six languages and uses French and Spanish with small jorge and Charlotte.

Being a qualified child behavior expert, Netsam is a great help to the state parents to deal with children’s shyness and adulthood. This kid is a superhero who needs all the moments when the baby is adamant.

இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு

Current nanny Maria Borrallo with Prince George. (Image Credit: Getty Images)

Current Nani Maria Borello with Prince George. Photo : Getty Images.

Like Boroleo. The nurse is also a graduate of the Norton College, a famous nanny school known as the “Marie Babins School”, which offers all the courses until the hijacking of the prompts to hijack the hijackers  Boroleo. The nurse is also a graduate of the Norton College, a famous nanny school, known as the “Marie Babins School”, which offers all the courses until the hijacking of the prompts to hijack the hijackers  

Kate believes that Prince George will soon start school and will need additional guidance at the right time. Prior to this, he refused to take a nanny to get involved in the child’s life.

இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு

Image Credit: Getty Images

“William and Kate do not appoint a new nanny,” said state writer Victoria Murphy, who told ABCNews from the birth of Princess Charlotte, “instead of marrying two children,

“This can not be assured that there will be no need for another nanny of the future.But now he is looking at the two squares that he is respecting.

So far, Gate has been dealing with her smile with a smile and calm, and her mother is good at hearing and listening to her. In the meantime, when Prince George was shouting at a military show,shouting at a military show,

இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு

Image Credit: Getty Images

However, this super nanny is hard working. Even though the baby was childless, Prince William called Jorge a petty rascal. This mouse did not like to sleep.petty rascal. This mouse did not like to sleep.

இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு

Image Credit: abc / MEGA, Camera Press / James Veyseyabc / MEGA, Camera Press / James Veysey

In public opinion, royal children are also told that they will do all the infants like “playing in the mud, falling from the ponies and shouting”

இளவரசர் ஜார்ஜ் மற்றும் இளவரசி சார்லட்டிற்கு

Image Credit: Jonathan Hayward / CP)

Photo: Jonathan Hayward / CP)

What parents do not need help with the stabbing day? Our greetings to Gate and William to grow and develop their cues.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent