ஆண் குழந்தை வேண்டுமென்றால் இந்த பழத்தை சாப்பிடுங்கள்

ஆண் குழந்தை வேண்டுமென்றால் இந்த பழத்தை சாப்பிடுங்கள்

இந்த பழத்தின் வடிவத்தை வைத்தே எந்த பழம் என்று யூகித்து விடலாம்.ஆனால் அது உங்கள் குழந்தையின் பாலினத்தை பாதிக்கும் குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்து நிறைந்தது. பெயர் தெரிந்துகொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறதா?

We have heard a lot of stories about the baby's food.

Now, science has proved that there is some truth in this story

Review

Scientists at Exeter and Oxford University of England have been first investigating 740 British pregnant women's eating habits.

Data on nutrition intake has been collected for the following important periods: before pregnancy, the first part of pregnancy and the late pregnancy.

The study was published in The Royal Society.

This study finds some traditional beliefs about gender and confirms it.

Fiona Mathews, a leading researcher, says: "Bananas are high in bananas. If the soda and potassium are consumed,

"For the first time, we have shown that there is a clear connection between a mother's diet and her child's gender," she elaborated. "In the early part of pregnancy, the mother's effects on sperm or fertilized egg are high. In some cases, the mother's effect on fertility begins"

High energy intake = children with high energy?

Bananas are not helpful for the concept of male children. 56% of pregnant women and males have been consumed with high energy content.

"Increasing calories prior to pregnancy are more likely to be eleven men in 20 births"

A study that was found to be comparable to 45% of women who consumed less energy.

Added

1. The mother's average calorie intake of children: 2,413

2. The mother's average calorie intake of childbirth:: 2,283

In addition to the high levels of potassium in bananas, male babies have also produced vitamins C, E and B12 in women during pregnancy

Another meal that was added to pregnant women's diet plans to get men: serials (note: add chunks of chopped in the brewpust cherry)

On the contrary, female babies have been born to pregnant women who have a higher restrictive diet

In an interview with the New Scientist magazine, Matthew says that if you follow this simple food trick, you will increase your child's chances.

Healthy diet during pregnancy

Ladies! All health professionals, including scientists who led this diagnosis, do not recommend switching to eating habits that affect your baby's gender. For example, changing the amount of high sodium or other important nutrients can harm your health.

As Madhus says, "Every morning in the serial, safe range, sodium, potassium and calcium are consumed and good intake of protein is a healthy ending. If a girl is looking forward to a baby,

* Issued with the ASEAN Parent Authorization

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent