"அம்மா, ஏன் ஆண்களுக்கு ஆண்குறி இருக்கிறது?" என் 6 வயது மகள் என்னிடம் கேட்ட அதிர்ச்சியான கேள்வி.

"அம்மா, ஏன் ஆண்களுக்கு ஆண்குறி இருக்கிறது?" என் 6 வயது மகள் என்னிடம் கேட்ட அதிர்ச்சியான கேள்வி.

My six-year-old daughter asked me when I was preparing for school, "Why do men have penis?" Before answering that question, another question waited for me "What is the name of my private organ?"

I did not expect this.I heard someone in the school asked if that question was asked.

If men and women wonder why they use different toilets and why men ninrukondu urine. Then, she began studying the human body in school publishing

My six-year-old daughter is a book worm. Take what you get in the hand and read it. Her old age was trying to learn some things. So it started reading the book from the library.

"The name of the woman's private organ is Vajina"

 

But I had the responsibility to deal with the seriousness of that question. So, I decided to teach the person whatever name I did not have. It seemed to be a good way to keep her confused.

Thus, "God has decided that males have penis."

"What is the name of the woman's privacy entity?" I said, "Whatever you are, whether you're male or not, you should never touch this private organ".

If I avoided many questions, then my answer could be satisfied. There is a difference in the view that many of these people are in there. There is no mistake in it  

Significant things

However, my personal opinion is that when talking about male and female genitalia to children, it should not be labeled as a shameful entity. This is a bad idea